มจพ.จัดประชุมกรรมการภาคประชาชนแก้ปัญหาเยาวชน

          เมื่อวันที่ 11กันยายน 2551รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ ประธานคณะกรรมการการมีส่วนร่วม ภาคประชาชนด้านกิจการนักศึกษา ได้จัด
ประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่2/255 1เพื่อสรุปผลการดำเนินการตามแผนงาน/โครงการ แบบมีส่วนร่วมฯ
ประจำปีงบประมาณ 2551 ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์  อาคารนวมินทร์ราชินี
          ผู้เข้าประชุมประกอบด้วย ผู้แทนมหาวิทยาลัยผู้แทนสถานีตำรวจนครบาลบางซื่อ
ผู้แทนเขตบางซื่อ ผู้แทนวัด ผู้แทนผู้ประกอบการร้านค้า ผู้แทนชุมชน ผู้แทนผู้ปกครอง และผู้แทนนักศึกษา
          สาระสำคัญของการประชุมเป็นการสรุปประเด็นปัญหาที่มหาวิทยาลัยร่วมกับภาค
ประชาชนร่วมกันแก้ไขในปีที่ผ่านมา ประกอบด้วย ปัญหาการเข้าไปเกี่ยวข้องกับสุราของมึนเมาของ
นักศึกษา ปัญหาการอยู่อาศัยร่วมกับชุมชนของนักศึกษา ปัญหาการทะเลาะวิวาทของนักศึกษา ปัญหาด้าน
วัฒนธรรมความเป็นอยู่ของชุมชน ปัญหาการเข้าไปยุ่งเกี่ยวกับการพนัน/อินเตอร์เน็ต ปัญหาด้านความ
ปลอดภัยกับชีวิตทรัพย์สินและสุขภาพอนามัย   ซึ่งปัญหาส่วนใหญ่จะเริ่มจากการที่มีร้านจำหน่ายสุรารอบ
มหาวิทยาลัยเป็นจำนวนมาก ซึ่งอาจทำให้นักศึกษาบางส่วนของมหาวิทยาลัย ดื่มสุราของมึนเมา จนนำไปสู่
ปัญหาต่าง ๆ ดังกล่าว และจะส่งผลกระทบต่อการศึกษาของนักศึกษาด้วย ซึ่งคณะกรรมการฯ ได้จัดทำ
โครงการล้อมรั้วมหาวิทยาลัยห่างไกลแอลกอฮอล์ ขึ้น  เพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว
          ผลการดำเนินงานโดยสรุป ทุกฝ่ายให้ความเห็นว่าการดำเนินการตามแผน/โครงการ มีผลดีมาก
และมีข้อเสนอแนะเพิ่มเติมจากผู้แทนหลาย ๆ แห่ง ให้ดำเนินการเช่นนี้อย่างต่อเนื่อง และมีการจัดประชุมกลุ่มย่อยของผู้แทนด้านต่าง ๆ เพื่อช่วยกันแก้ปัญหาในเชิงลึกต่อไป

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 911 ครั้ง