มจพ.พระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550

               ตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้สมเด็จพระเทพ
รัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดำเนินแทนพระองค์ไปพระราชทานปริญญาบัตร แก่ผู้สำเร็จการศึกษาจาก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ประจำปีการศึกษา 2550 ทรงกำหนดจะเสด็จพระราชดำเนินในวันอังคารที่ 21 ตุลาคม 2551 เวลา 13.00 น. ณ ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค เขตบางนา กรุงเทพมหานคร

          จำนวนผู้สำเร็จการศึกษาที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2550
ประมาณ 4370 คน

          ในการจัดงานพิธีพระราชทานปริญญาบัตรประจำปี 2550 มจพ. ได้เสนอชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ
ให้ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ดังนี้

1. รองศาสตราจารย์บรรเลง ศรนิล

2. นายชวาล โสตถิวันวงศ์
ปริญญาวิศวกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีวิศวกรรม
การออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล
ปริญญาอุตสาหกรรมศาสตร
ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์
สาขาวิชาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ (มจพ.) โทร 0-2586-9010, 0-2913-2615
- ดาวน์โหลดกำหนดการได้ที่ http://acdserv.kmutnb.ac.th

- ดาวน์โหลดกำหนดการวันรับเสด็จ 21- 22 ตุลาคม 2551 ได้ที่นี่ http://news2.kmutnb.ac.th
- มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี http://www.kmutt.ac.th
- และสามารถดูแผนที่การเดินทางได้ที่เว็บไซต์  http://www.bitec.net
หมายเหตุ บัณฑิตและญาติบัณฑิตทุกท่าน สามารถเดินทางมายังศูนย์นิทรรศการและการประชุม
ไบเทคได้อีก 1 เส้นทาง คือ ฺBITEC Express บริการรับ-ส่ง บัณฑิตและญาติบัณฑิต 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ไบเทค-BTS อ่อนนุช-ไบเทค 
โดยคิดค่าบริการ 20 บาท 
คลิ๊กดูจุดจอดรถ BTS อ่อนนุช

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 15616 ครั้ง