มจพ. ลงนามความร่วมมือด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ มทร. กรุงเทพ

          ผศ.ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวางแผนและพัฒนา มจพ. ลงนามความร่วม มือด้าน ทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมกับ ผศ.เฉลิม มัติโก อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ พร้อมด้วยคณะบริหารร่วมเป็นสักขีพยาน ในวันศุกร์ที่ 26 กันยายน 2551

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ และมหาวิทยลัยเทคโนโลยีราชมงคล กรุงเทพ ตกลงที่จะร่วมมือกันศึกษา วิจัยพัฒนา ประดิษฐ์คิดค้น เผยแพร่ แลกเปลี่ยน เรียนรู้และ ส่งเสริมการจัดกิจกรรมทางด้านทำนุบำรุง ศิลปวัฒนธรรม เรื่องการบูรณาการดำเนินการกิจ ด้านทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม เอกลักษณ์ วิถีชีวิตและภูมิปัญญาไทยอย่างเป็นรูปธรรม โดยมีระยะเวลาความร่วมมือ 26 กันยายน - 25 สิงหาคม 2556

ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ,นันติญา ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 992 ครั้ง