มทร.ตะวันออกศึกษาดูงาน มจพ.

          รศ.ดร ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รักษาการแทนรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและรักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับอาจารย์ทวีชัย เหลี่ยมศิริวัฒนา  รองอธิการบดีฝ่ายยุทธศาสตร์การพัฒนา รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ตะวันออกและคณะผู้บริหาร จากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออกในโอกาสเข้าเยี่ยมชมและศึกษาดูงานกิจการของมหาวิทยาลัย ในด้านการบริหารจัดการเรียนการสอน  การบริหารการศึกษา การประกันคุณภาพการศึกษา การวิจัยพัฒนา และการบริหารจัดการสำนักงานอธิการบดี พร้อมกับการฟัง
บรรยายพิเศษ จาก รศ.ดรชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง เรื่อง การบริหารจัดการและการดำเนินกิจกรรมในภาพรวม
ของ สำนักงานอธิการบดและ มจพ. ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น

ขวัญฤทัย   ข่าว/สมเกษ  ภาพถ่าย

                                                                                                                                          

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1382 ครั้ง