มจพ. รับมอบรถจักรยานยนต์ไฟฟ้าจาก บ.โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด

                              ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มจพ. รับมอบรถจักยานยนต์ไฟฟ้า เพื่อการศึกษาและ
                    วิจัยจำนวน 2 คัน จากนายโอกาส เตพละกุล ประธานกรรมการบริษัท โตโยตรอน มอเตอร์ จำกัด ตามความร่วมมือ
                    ทางวิชาการ วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 โดยมีคณะผู้บริหารจาก มจพ. ร่วมเป็นสักขีพยาน ซึ่งขณะนี้ได้มีห้องวิจัยร่วม                     ปฏับติงานอยู่ ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ. ตลอดจนมีการส่งนักศึกษาของ มจพ. เข้าฝึกงาน                     
                    กับทางบริษัทโตโยตรอน มอเตอร์ จำกัดต่อไป
                    

                    ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ ภาพถ่าย

 

                                                                                                                                                       

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1887 ครั้ง