มจพ. สัมมนายุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว

                              ผศ.สมนึก วิสุทธิแพทย์ ผู้อำนายการสำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา มจพ. กล่าวรายงานการสัมมนาเรื่องยุทธศาสตร์
                     การผลิต
และพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรมท่องเที่ยว วันพุธที่ 1 ตุลาคม 2551 ณ หอประชุมเบญจรัตน์
                     อาคาร
นวมินทรราชินีมจพ. ทั้งนี้ได้รับเกียรติ จาก นางภรณี ลีนุตพงษ์ ประธานคณะทำงานเศรษฐกิจ ภาคบริการ
                     สภาที่ปรึกษา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                              วัตถุประสงค์ของการสัมมนาเพื่อนำเสนอผลการศึกษาวิจัยโครงการยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากร

                     บุคคลของ
สถานศึกษาภาครัฐและเอกชน ให้ตอบสนองความต้องการของอุตสาหกรรมบริการ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการ
                     แข่งขัน
ของประเทศรับฟังข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมสัมมนาต่อผลการศึกษาวิจัย
                              การสัมมนาดังกล่าว ได้นำเสนอการวิจัย เรื่อง ยุทธศาสตร์การผลิตและพัฒนาทรัพยากรบุคคลในอุตสาหกรรม

                     ท่องเที่ยว
แบบย่อๆ โดยมีขอบเขตการศึกษาแบ่งเป็นส่วนของโรงแรม เช่น กลุ่มบุคลากรบริการส่วนหน้า กลุ่มแม่บ้าน                      และบริการห้องพัก และในส่วนของธุรกิจนำเที่ยว เช่น มัคคุเทศก์ การวิจัยดังกล่าวได้จัดสัมมนา 4 ภูมิภาคมาแล้ว
                     ได้แก่ จังหวัดชลบุรี ขอนแก่น เชียงราย และประจวบคิรีขันธ์ ตามลำดับ บรรยายโดย นายธารี วารีสงัด รักษาการหัวหน้า                      ฝ่ายวิจัยและพัฒนา สำนักพัฒนา
เทคนิคศึกษา มจพ.
                              ท้ายสุดกับการวิพากษ์ผลการวิจัย นำวิพากษ์โดย ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รักษาราชการแทนอธิการบดี มจพ.

                     (หัวหน้า โครงการ)
วิพากษ์ผลการวิจัยโดย อาจารย์วีรา พาสพัฒนพาณิชย์ อธิการบดีวิทยาลัยดุสิตธานี 
                     นายจารุบุณณ์ ปาณานนท์
ผู้ทรงคุณวุฒิพิเศษ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย และนางศศิอาภา สุคนธรัตน์                      ผู้อำนวยการฝ่าย ส่งเสริมสินค้า การท่องเที่ยว ททท. การสัมมนานี้จัดโดย สภาที่ปรึกษาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
                     ร่วมกับมจพ.

ขวัญฤทัย ข่าว/เอกศักดิ์ ภาพถ่าย

                                                                                                                                                       

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1010 ครั้ง