นศ. มจพ. พัฒนาชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สาย
        
 ชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สาย

ชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สายพัฒนาโดย
นายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตาและนางสาวรวีวรรณ  สุขล้ำ

          ชุดตรวจวัดสภาพอากาศอัตโนมัติแบบไร้สายพัฒนาโดยนางสาวรวีวรรณ  สุขล้ำและนายศิริพงษ์พันธุ์ ถาตา
 โดยมี
ผศ.ดร. สมศักดิ์ อรรคทิมากูล เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา เพื่อใช้ในการพัฒนาและสร้างเครื่องวัดสภาพอากาศ
 อัตโนมัติแบบไร้สายแสดงผลที่คอมพิวเตอร์
 จะได้ข้อมูลของปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม และอุณหภูมิซึ่งสามารถนำ
 ไปใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศ ทำให้เกิดความสะดวกในการใช้งาน เนื่องจากมีชุดควบคุมเพียงชุดเดียว
 ซึ่งสามารถแสดงปริมาณน้ำฝน ความเร็วลมและอุณหภูมิได้พร้อมกัน รวมทั้งอำนวยความสะดวกในการดูข้อมูลของ
 การตรวจ
วัดสภาพอากาศให้แก่ผู้เกี่ยวข้องเป็นชุดตรวจจับอากาศอัตโนมัติแบบไร้สาย สำหรับใช้ในการตรวจวัด
 สภาพอากาศแบบ realtime 
ผลการทดสอบจากกรมอุตุนิยมวิทยาอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้ การทดสอบชุดตรวจวัดสภาพ
 อากาศ
อัตโนมัติแบบไร้สายซึ่งประกอบด้วยเครื่องตรวจวัดความเร็วลม เครื่องตรวจวัดปริมาน้ำฝนและเครื่องตรวจวัด
 อุณหภูมิตรงตามขอบเขตที่กำหนดไว้
 เครื่องตรวจวัดความเร็วลมมีความผิดพลาดเฉลี่ย +- 1 เครื่องตรวจวัดอุณหภูมิ
 มีความผิดพลาดเฉลี่ย +- 0.33 องศาสเซลเซียส เครื่อง
ตรวจวัดปริมาณน้ำฝนมีความละเอียดในการวัด +- 0.2
 มิลลิเมตร สามารถได้ข้อมูลของปริมาณน้ำฝน ความเร็วลม
และอุณหภูมิ ซึ่งนำไปใช้ในการพยากรณ์สภาพอากาศ
 
แสดงปริมาณน้ำฝน ความเร็วลมและอุณหภูมิได้พร้อมกัน

                  
การใช้งานจริง
ชุดตรวจจับอุณหภูมิ

          การออกแบบสร้าง จะแบ่งเป็นภาคต่างๆ คือ ภาคส่งประกอบด้วยตัวตรวจจับค่าปริมาณน้ำฝน คืออุปกรณ์
 ที่ใช้ตรวจวัดปริมาณน้ำฝน โดยใช้หลักการกระดกและใช้แผ่นเพลทตัดผ่านเซ็นเตอร์แสงทำให้เกิดสัญญาณพลัสส์
 ชุดตรวจวัดค่าความเร็วลมคือ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดค่าความเร็วลม โดยใช้การหมุนของตัวตรวจจับ เมื่อแผ่นตรวจจับ
 หมุนตัดกับอุปกรณ์เชื่อมต่อทางแสงจะทำให้เกิดสัญญาณพลัสส์ ชุดตรวจวัดค่าอุณหภูมิ คือ อุปกรณ์ที่ใช้ตรวจวัดค่า
 อุณหภูมิโดยใช้ไอซีที่ทำหน้าที่ตรวจจับอุณหภูมิและชุด ของไมโครคอนโทรลเลอร์ คือชุดที่ทำหน้าที่ประมวลผลจาก
 ชุดตรวจวัดปริมาณน้ำฝนคววามเร็วลม และอุณหภูมิ ก่อนที่จะส่งค่าต่างๆ ผ่านตัวส่ง Wireless โปรแกรมแสดงผลคือ
 การแสดงผลที่ได้จากโปรแกรมรับข้อมูล โดยจะแสดงค่าของปริมาณน้ำฝนเป็นมิลลิเมตรความเร็วลมเป็นกิโลเมตร
 ต่อชั่วโมงและอุณหภูมิเป็นเซลเซียส

                   
ทดสอบเครื่องวัดความเร็ว
ชุดตรวจจับค่าความเร็วลม

          ชุดตรวจจับค่าอุณหภูมิ ใช้ไอซีเบอร์ DS 1820 ที่ติดตั้งในท่ออลูมิเนียม โดยที่ท่อมีเส้นผ่าศูนย์กลาง
 9 มิลลิเมตร แล้วตัดเหลือ 420 มิลิเมตร จึงนำไอซีเชื่อมต่อสัญญาณ นำไอซีที่ได้เชื่อมต่อสายสัญญาณแล้วร้อย
 ผ่านอลูมิเนียม เพื่อยึดต่อกับอลูมิเนียม สุดท้ายนำ ซิลิโคนมาซีลที่ขาเพื่อให้ไอซียึดติดกับอลูมิเนียม ชุดตรวจจับ
 ความเร็วลม โดยผู้คิดค้นใช้เครื่องตรวจจับความเร็วลมแบบลูกแก้วสามแกนมีส่วนประกอบคือ ก้านรับลม โดยมี
 ขั้นตอนการทำคือ ใช้เส้นสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตรมาตัดให้มีขนาดเล็กลง แล้วใช้เกี่ยวที่ปลาย
 จึงนำมาม้วนเป็นทรงกรวยเป็นมุม 45 องศาเส้นผ่าศูนย์กลาง7.5 หลังจากนั้นเจาะรูด้านข้างด้านเดียว เพื่อยึดด้าน
 ปลายแท่งสแตนเลส ตัวยึดทำได้ โดยนำสแตนเลสเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มิลลิเมตร ตัดความยาว 10 มิลิเมตร
 จากนั้นมาเจาะรู พร้อมทำเกลียวตรงกลางของแท่งและด้านข้างแท่งสแตนเลส โดยเจาะ 3 รู เป็นมุมกัน 120 องศา
 จึงประกอบเข้ากับก้านรับลม ทั้ง 3 อัน โดยขันเกลียวกับตัวยึดก้านลม แกนหมุน ประกอบด้วย แท่งเหล็ก
 เส้นผ่าศูนย์กลาง 5 มิลลิเมตร ตัดให้ยาว 160 มิลลิเมตร แล้วทำเกลียวที่ ปลายแท่งเหล็กทั้งสองด้าน นำท่อพีวีซี
 มาตัด แล้วนำแผ่นพลาสติกหนาตัดเป็นวงกลมและเจาะรูตรงกลาง เพื่อนำตลับลูกปืนใส่และนำแผ่นพลาสติกที่มี
 ลูกปืนตอกอัดลงที่ปลายท่อพีวีซี แล้วนำแกนเหล็กสอดตลับลูกปืนทะลุอีกด้าน เพื่อทำแกนหมุนแผ่นเพลทที่เป็น
 รูปวงกลมที่มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 30 มล.โดยแบ่งเป็นส่วนๆ สลับสีกันในโครงงานนี้ต้องการความถี่ ของสัญญาณ์
 พลัสส์ 15 พลัสส์ ต่อการหมุน 1 รอบซึ่งสามารถแบ่งเพลท ได้เท่ากับ 30 ส่วน นำแผ่นพลาสติกใสหนาที่ตัดแล้ว
 1 มิลลิเมตร มาเจาะรูตรงกลางแล้วนำแบบมาพิมพ์มาติดบนพลาสติกใส กรีดสีออกทั้งหมด แล้วพ่นสเปรย
์ สีดำให้แห้ง แล้วลอกกระดาษ เพื่อนำแกนหมุนที่ทำแล้วสวมกับฐาน นำก้านรับลมยึดกับแกนหมุนขันเกียวเข้ากับ
 วงจรตรวจจับค่าความเร็วลม โดยใช้วงจร หลักการตรวจจับแสงผ่านที่โฟโต้ทรานซิสเตอร์ เพื่อกำเนิดแรงดันไฟฟ้า

        
ชุดตรวจจับค่าปริมาณน้ำฝน
ชุดส่งข้อมูล
ตัวรับ-ส่งสัญญาณแบบไร้สาย

          ชุดตรวจจับปริมาณน้ำฝน ประกอบด้วยตัวถังส่วนบนเป็นแผ่นสังกะสีที่ขึ้นรูปถังทรงกระบอกมีกรวยเชื่อม
 ตัวถังส่วนล่างใช้แผ่นสังกะสีเช่นเดียว ตัวถังบนขึ้นรูปเป็นถังทรงกระบอก โดยภายในมีส่วนสำหรับยึดคานกระดก
 ฐานสำหรับยึดคานกระดกเป็นแท่งอลูมิเนียมในการสร้าง และคานกระดกใช้อลูมิเนียมเหมือนกับวงจรตรวจจับ
 ปริมาณน้ำฝนจะใช้การนับพลัสส์ที่เกิดจากการกระดก เช่นเดียวกับวงจรตรวจจับค่าความเร็วลมและการออกแบบและ
 สร้างชุดส่งข้อมูลใช้คอมพิวเตอร์ช่วยรับข้อมูล ซึ่งมีตัวรับสัญญาณ Wireless ติดอยู่

          สอบถามรายละเอียดได้ที่ ภาควิชาภาควิชาครุศาสตร์ไฟฟ้า คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม มหาวิทยาลัย
 เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โทรศัพท์ 0-2585-8540-9 ต่อ 3301 , 3303
 

       บุกเบิก ข่าว / นันติญา สแกนภาพ

                                                                                                                                       

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2823 ครั้ง