คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.ปราจีน รับสมัครนักศึกษาโควต้า

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ระดับปริญญาตรี ประจำปีการศึกษา 2551 เพื่อเข้าศึกษาต่อในคณะอุตสาหกรรมเกษตร หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรรมเกษตรและการจัดการ (ATM )  และหลักสูตรวิชาศาสตร์บัณฑิต ภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (APD )    โดยมีรายละเอียดดังนี้
                คุณวุฒิและคุณสมบัติทางการศึกษาของผู้สมัคร
1.  โควต้าเรียนดี  ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์-คณิตศาสตร์   มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2551 ไม่ต่ำกว่า 3.00
2.   โควต้าพื้นที่    ผู้สมัครต้องสำเร็จการศึกษาการศึกษาอยู่ในระดับมัธยมศึกษาตอนปลายชั้นปีที่ 6  สายวิทยาศาสตร์- คณิตศาสตร์   มีเกรดเฉลี่ยสะสม (GPAX) จนถึงภาคการศึกษาที่ 1/2551 ไม่ต่ำกว่า  2.50
ผู้สมัครที่มีสถานศึกษาอยู่ในเขตจังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระบุรี สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี ระยอง ตราด และจันทบุรี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
จำหน่ายใบสมัคร
ซื้อระเบียบการรับสมัครเข้าศึกษาต่อได้ที่คณะอุตสาหกรรมเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 14 พฤศจิกายน 2551 และ Download ได้ที่ www.agro.kmutnb.ac.th  
การสมัครสอบทางไปรษณ  ตั้งแต่บัดนี้ - 7 พฤศจิกายน 2551
สมัครด้วยตนเอง  ระหว่างวันที่ 3 – 14 พฤศจิกายน 2551โดยยื่นได้ที่ มจพ. กรุงเทพฯ  ศูนย์ประสานงานสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารนวมินทรราชินี ชั้น11 มจพ. ปราจีนบุรี สำนักคณบดี อาคารอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2551 วันสัมภาษณ์  22 พฤศจิกายน 2551
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก
วันที่ 1 ธันวาคม 2551  ณ ศูนย์ประสานงานสำนักงานคณบดีคณะอุตสาหกรรมเกษตร อาคารนวมินทรราชินี ชั้น11 มจพ. กรุงเทพ มจพ. ปราจีนบุรี สำนักงานคณบดี  อาคารอุตสาหกรรมเกษตร ชั้น 1 และทาง
www.agro.kmitnb.ac.th

(สามารถคลิ๊กดูรายละเอียดการสมัครได้ที่นี่)

บุกเบิก ข่าว

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 7014 ครั้ง