กาารจัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
เรื่อง การตรวจสอบระบบเชื่อมโยงเคเบิลไยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Link Testing)
เนื่องด้วยสาขาวิชาเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกส์ (โทรคมนาคม) ภาควิชาเทคโนโลยีวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จัดสัมมนาเชิงปฏิบัติการ เรื่อง การตรวจสอบระบบเชื่อมโยงเคเบิลไยแก้วนำแสง (Fiber Optic Cable Link Testing) ระหว่างวันที่ 29-30 ตุลาคม 2551 ณ ห้องปฏิบัติการ Fiber Optic อาคาร 62 ชั้น 5 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม

15 ตุลาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1295 ครั้ง