กองแผนงาน มจพ. จัดประชุม

รศ.ดร.ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง  รักษาการรองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. เป็นประธานกล่าวเปิดประชุม 
เรื่อง “กระบวนการวางแผนสู่การปฏิบัติ : Strategy Map, Operation Plan และ Action Plan” เพื่อให้กับบุคลากรของมหาวิทยาลัยได้มีความรู้ความเข้าใจในสาระและกระบวนการจัดทำแผน  การแปลงแผนสู่การปฏิบัติ Operation Plan  และ Action plan  ณ หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี

รุ่งนภา  ยุทดร ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 993 ครั้ง