อาจารย์ภาคเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทย์ฯ คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับที่ 1

          รศ. ศรีบุตร แววเจริญ  รองคณบดีฝ่ายวิชาการคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
ผลงานวิจัยอาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คว้ารางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 สาขาปิโตรเคมี โพลิเมอร์ และเชื้อเพลิงทดแทนจากโครงการวิจัย เรื่องการปรับปรุงสมบัติการทนแรงกระแทกของ  PMMA ด้วยเทคนิค  Interpenetrating PolymerNetworks งานวิจัยนี้สามารถเตรียม PMMA หรือที่รู้จักกันดีในชื่อของแผ่นอะคริลิกใส
โดยนำมาประยุกต์ใช้กับวัสดุทนแรงกระแทกสูง เช่น หน้ากากหมวกกันน็อก โล่ปราบจลาจลและขยายผลต่อ
เพื่อทำเป็นวัสดุกันกระสุน ซึ่งเป็นผลงานนวัตกรรมเข้าร่วมประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2551) จัดโดยกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ สมาคมวิทยาศาสตร์แห่ง
ประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และบริษัท ปตท.เคมิคอลจำกัด (มหาชน) ผลงานของ รศ.นฤมล เครือองอาจนุกูล
อาจารย์ประจำภาควิชาเคมีอุตสาหกรรม คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ. และผู้ร่วมวิจัย ได้แก่ นางสาวกานดา กล้าหาญ นางสาวอัจฉราพร แสนประเสริฐ นางสาวชลธิชา กลิ่นมาลา และนายอิศรา อินทฤทธิ์ นักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี โครงการสหกิจ ได้ผ่านการคัดเลือกในระดับภูมิภาค ภาคกลาง เพื่อเข้าประกวดในระดับประเทศต่อไป และในระหว่างวันที่ 3-5 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมาได้มีการจัดการประกวดรางวัลนวัตกรรมแห่งประเทศไทย ครั้งที่ 8 (พ.ศ. 2551) ระดับประเทศขึ้น ณ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์

สอบถามรายละเอียดได้ที่ หน่วยประชาสัมพันธ์ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ มจพ.
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 4217

ขวัญฤทัย ข่าว/คณะวิทย์ฯ ภาพถ่าย

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1760 ครั้ง