Scoop พิเศษ มจพ.จัดการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB One-2-Call Robot Camp 2008

          เปิดตัวค่ายหุ่นยนต์  KMUTNB ROBOT CAMP ประจำปี 2551 รศ.ดร. วรา  วราวิทย์ หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เปิดเผยถึงการจัดการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB One-2-Call Robot Camp 2008 ว่าค่าย Robot Camp ได้จัดติดต่อกันเป็นปีที่ 9 แล้ว ซึ่งเป็นที่น่ายินดีที่ ค่าย Robot Camp มีการเจริญเติบโตอย่างต่อเนื่องและในปีนี้เราคาดหวังว่า
จะมีนักเรียนให้ความสนใจเข้าร่วมกิจกรรมกว่า 300 คน โดยมีนักศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. เป็นพี่เลี้ยง ประมาณ 300 คน ที่จะมาเรียนรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันในการสร้างหุ่นยนต์ หลักการทำงานและเขียนโปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์ รวมถึงการใช้เวลาว่างให้เป็นประโยชน์ร่วมกัน
ในช่วงเปิดเทอม
          กิจกรรมในปีนี้จัดขึ้นระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551 ณ มหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  Robot Camp ในปีนี้ได้รับการสนับสนุนจาก One-2-Call เช่นเดิม โดยกาแข่งขันจะแบ่งออกเป็น 2 ระดับคือ ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น (Junior) และ มัธยมศึกษาตอนปลาย(Senior)การจัดงานในปีนี้จะเน้นให้เยาวชนที่เข้าค่ายหุ่นยนต์ตระหนักถึงปัญหาพลังงานและสิ่งแวดล้อมเพื่อเกิดการเรียนรู้ สร้างสรรค์ประสบการณ์ใหม่ๆทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี โดยใช้เทคโนโลยีหุ่นยนต์เป็นสื่อกลาง ตลอดจนเข้าสู่ กระบวนการเรียนรู้ ที่มีความสนุกสนาน อย่างเป็นกลัยาณมิตร

                      ภาพบรรยากาศการแข่งขันหุ่นยนต์ KMUTNB One-2-Call Robot Camp

          ผลการคัดเลือกผู้เข้าร่วมค่ายหุ่นยนต์ รอบแรก เมื่อวันที่ 26 สิงหาคม 2551 ในระดับ Junior (ม.ต้น) มีจำนวนทั้งหมด 42 ทีม ระดับ Senior (ม.ปลาย) มีจำนวนทั้งหมด 48 ทีม โดยคัดเลือกจากสถานศึกษากระจายทั่วประเทศ ทุกทีมจะพบกันอีกครั้งในระหว่างวันที่ 20-24 ตุลาคม 2551 โดยจะทำการอบรม หลักการหุ่นยนต์ หลักการเคลื่อนที่ของหุ่นยนต์ การควบคุมหุ่นยนต์ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ การเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในการควบคุมหุ่นยนต์ เป็นต้น
          Robot Camp มจพ. สร้างชื่อเสียงมาสู่มหาวิทยาลัยอย่างต่อเนื่องถึง 9 ครั้ง ที่ได้จัดค่ายหุ่นยนต์ มีนักเรียนที่เข้าร่วมโครงการไม่ต่ำกว่า 3,000 คน ที่เป็นนักเรียน ม.ต้น และ ม.ปลายซึ่งก็คาดว่ากลุ่มนักเรียนเหล่านี้จะให้ความสนใจเรียนทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ในปีที่ผ่านมาทีมหุ่นยนต์ของ มจพ. ก็ได้รับรางวัลแชมป์หุ่นยนต์ทั้งภายในและต่างประเทศ เช่น ทีมหุ่นยนต์กู้ภัย  Independent  ก็เคยเข้าค่ายหุ่นยนต์กับทางเรา คือ นายพินิจ เขื่อนสุวงศ์ เป็นผู้ขับหุ่นยนต์ ให้ความสนใจหุ่นยนต์ตั้งแต่เข้าค่ายอบรม จนกระทั่งเข้ามาเรียนในรั้วมจพ.และนายอดิศักดิ์ ดวงแก้วที่ปรึกษาทีมและเป็นพี่เลี้ยงตลอดการเข้าร่วมแข่งขัน ทั้งหมดนี้ก็เริ่มต้นจากการเข้าร่วมกิจกรรมหุ่นยนต์ มจพ.
          ปัจจุบันหุ่นยนต์ได้รับความสนใจจากเยาวชนมากขึ้นเป็นลำดับ หากมีการพัฒนาต่อไป นักศึกษาทั่วประเทศจะหันมาสนใจและทำกิจกรรมร่วมกัน สร้างความสัมพันธ์ระหว่างมหาวิทยาลัย และเป็นส่วนประกอบหนึ่งที่ทำให้เทคโนโลยีหุ่นยนต์ได้รับการบรรจุให้อยู่ในยุทธศาสตร์ของประเทศเรา ทั้งนี้ ขอเรียนเชิญทุกท่านที่สนใจการเข้าค่ายหุ่นยนต์ มจพ.
โดยวันจันทร์ที่ 20 ตุลาคม 2551 เวลา 09.00-10.00 น. พิธีเปิด “KMUTNB One-2-Call Robot  Camp 2008 ณ หอประชุมประดู่แดง มจพ.

          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ. โทรศัพท์ 02-587-0027 ต่อ 8518,8519 หรือ www.robot.eng.kmutnb.ac.th

ขวัญฤทัย ข่าวสัมภาษณ์/นันติญา ภาพถ่าย

 

                                                                                                                                             

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2233 ครั้ง