มจพ. เตรียมความพร้อมในการจัดสอบ O-NET ปี’51

          ศาสตราจารย์ ดร. ธีรวุฒ บุณยโสภณ รักษาการอธิการบดี มจพ. ประธานคณะทำงานประจำศูนย์สอบ มจพ. เปิดการประชุมสัมมนา เรื่อง การเตรียมความพร้อมในการจัดสอบวิชา O-NET ประจำปีการศึกษา 2551 การเตรียมการสอบวิชาความถนัดทั่วไป (GAT) และวิชาความถนัดทางวิชาการและวิชาชีพ (PAT) ปีการศึกษา 2552 บรรยายโดย รศ.ดร ชนศักดิ์ บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ มจพ. และ ศาสตราจารย์ ดร. อุทุมพร จามรมาน ผู้อำนวยการสถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ (องค์กรมหาชน) และนางทิพวรรณ รัตนวงศ์ ผู้อำนวยการกองบริการการศึกษา  เมื่อวันที่ 30 ตุลาคม 2551 ที่ผ่านมา ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. มีผู้ร่วมฟังการสัมมนาเป็นจำนวนมาก 

บุกเบิก  ข่าว/สมเกษ  ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1369 ครั้ง