มจพ.ลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับ ม.นราธิวาสราชนครินทร์

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจัดให้มีพิธีลงนามความร่วมมือทางวิชาการกับมหาวิทยาลัย
นราธิวาสราชนครินทร์ในวันพุธที่ 5 พฤศจิกายน 2551  เวลา 14.00 น.  ณ ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารนวมินทรราชินี โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อร่วมกันจัดทำหลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต จัดทำห้องปฏิบัติการทางวิศวกรรมศาสตร์พัฒนาบุคลากร
ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์และจังหวัดใกล้เคียงให้มีคุณวุฒิทางวิศวกรรมศาสตร์สูงขึ้น
รวมทั้งแลกเปลี่ยนทรัพยากรทางการศึกษา

รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1846 ครั้ง