ระงับการใช้สิทธิ เบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

          กรมบัญชีกลาง แจ้งเวียนหนังสือถึงหน่วยราชการต่างๆ ความว่า กรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่าผู้มีสิทธิ (ข้าราชการ
ลูกจ้างประจำ ผู้รับเบี้ยหวัด บำนาญ) และบุคคลในครอบครัวบางรายเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการ
รักษา พยาบาลข้าราชการผิดปกติ คือมีการเข้ารับการรักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการหลายแห่งในระยะเวลา
ใกล้เคียงกันและมีการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายเป็นจำนวนมากโดยกรมบัญชีกลางได้ดำเนินการระงับสิทธิการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ของบุคคลดังกล่าวในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการแล้ว และอยู่ระหว่างตรวจสอบข้อมูลอย่างละเอียด เพื่อมิให้การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลโดยไม่ถูกต้องในระบบการเบิกจ่ายตรง และเพื่อประโยชน์ในการควบคุมการเบิกจ่ายเงิน
ค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าว และบุคคลอื่นที่อาจตรวจพบในอนาคตว่ามีการดำเนินการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล
ในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการผิดปกติ ซึ่งยังคงสามารถนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมาเบิก
          1. กรณีกรมบัญชีกลางตรวจสอบพบว่าบุคคลใดมีพฤติกรรมการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในโครงการเบิกจ่ายตรงผิดปกติ จะระงับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลของบุคคลดังกล่าวในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการโดยทันที
          2. กรมบัญชีกลางจะดำเนินการแจ้งส่วนราชการต้นสังกัดของบุคคลดังกล่าวให้ทราบว่าบุคคลในสังกัดมีพฤติกรรมเบิกจ่าย
ค่ารักษาพยาบาลผิดปกติ และอยู่ระหว่างการตรวจสอบรายละเอียด
          3. หากบุคคลที่ถูกระงับการเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลนำใบเสร็จรับเงินค่ารักษาพยาบาลมายื่นเบิก ณ ส่วนราชการต้นสังกัด ขอให้ส่วนราชการต้นสังกัดเรียกรายละเอียดการรักษาพยาบาลเพื่อประกอบการพิจารณาจ่าย (ตามสิ่งที่ ส่งมาด้วย) หากไม่มีเอกสารประกอบการเบิกจ่ายดังกล่าวจะไม่สามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้  ทั้งนี้ เมื่อส่วนราชการ ต้นสังกัด อนุมัติให้บุคคลดังกล่าวเบิกค่ารักษาพยาบาลแล้ว ขอให้จัดส่งสำเนาใบเสร็จรับเงิน พร้อมรายละเอียดการรักษาพยาบาลให้ กรมบัญชีกลางทราบโดยด่วนด้วย ทั้งนี้ เมื่อกรมบัญชีกลางดำเนินการตรวจสอบเวชระเบียน และเอกสารประกอบการพิจารณา ครบถ้วนแล้ว หากไม่พบว่ามีการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลที่ไม่ถูกต้อง หรือส่อไปในทางทุจริตแล้ว กรมบัญชีกลางจะแจ้ง การคืนสิทธิในโครงการเบิกจ่ายตรงสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการให้ส่วนราชการต้นสังกัดทราบเพื่อแจ้งบุคคลดังกล่าวต่อไป
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานมาตรฐานค่าตอบแทนและสวัสดิการ กลุ่มงานสวัสดิการการรักษาพยาบาลข้าราชการ  โทรศัพท์ 0-2273-9024 ต่อ 4100, 4319, 4684

รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 6662 ครั้ง