ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือนพฤศจิกายน 2551 มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์
และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. โครงการศึกษาวิชาชีพ Work & Travel Program 2009 และโครงการ Aupair
          โดย Youth Exchange Scholarship (YES)
          วันศุกร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00-16.00 น.
          กิจกรรม ออกบูธประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสาร
          สถานที่: ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี สจพ.

2. กิจกรรมแนะนำบริษัท และการเปิดรับสมัครงาน
          โดย บริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)  
          วันจันทร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2551 เวลา 10.00-16.00 น.
          กิจกรรม     1. Road Show เวลา 10.00-16.00 น. ณ ลานสวนปาล์ม หน้าอาคาร 40 ปี สจพ.
                            2. คณะผู้แทนบริษัท ไทยออยล์ จำกัด (มหาชน)เข้าพบคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
                                เวลา13.00-13.30 น.                         
                            3. บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์ เวลา 13.30-16.00 น.
          สถานที่: ลานสวนปาล์ม และห้องประชุม ชั้น 3 คณะวิศวกรรมศาสตร์

3. โครงการ “ARE YOU READY 2 GET A JOB”
          โดย บริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด ร่วมกับบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด
          วันพฤหัสบดีที่ 27 พฤศจิกายน 2551 เวลา 9.30-16.00 น.
          กิจกรรม     1. ออกบูธประชาสัมพันธ์ ณ อาคารอเนกประสงค์ เวลา 9.30-15.00 น.
                            2. สัมมนา เวลา 9.30-15.00 น. ณ ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ. ในหัวข้อดังนี้
                                       2.1 Net Generation Employee & Technology Update
                                       2.2 สมัครงานอย่างไรในยุคออนไลน์
                                       2.3 อบรมการเขียน Resume Online
          วิทยากรจากบริษัท ไมโครซอฟท์ ประเทศไทย จำกัด และบริษัท จัดหางาน จ๊อบส์ดีบี (ประเทศไทย) จำกัด 
          สถานที่: อาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ.
หมายเหตุ: สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษาชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. โทร 02-5874339

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1170 ครั้ง