สโมสรบุคลากร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.)  จัดงานลอยกระทง  ประจำปี 2551ณ บริเวณลานสวนปาล์ม กล่าวเปิดงานโดย ศ.ดร. ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี  มจพ. กิจกรรมในงาน ประกอบด้วยการแสดงจากชมรมศิลปวัฒนธรรม  การแสดงดนตรี   การประกวดกระทงและประกวดนางนพมาศ ประเภทบุคลากรและนักศึกษา โดยมีผลการประกวดดังนี้
 
ผลการประกวดกระทง
  รองชนะเลิศอันดับ 2 
ได้แก่ สำนักพัฒนาเทคนิคศึกษา
  รองชนะเลิศอันดับ 1
ได้แก่ สำนักหอสมุดกลาง
  รางวัลชนะเลิศ
ได้แก่ คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์
 
ผลการประกวดนางนพมาศ ประจำปี พ.ศ. 2551
ประเภทบุคลากร
รองชนะเลิศอันดับ 2 ได้แก่ นางสาววรัญญา ฤทธิ์ชัย สำนักงานอธิการบดี
รองชนะเลิศอันดับ 1 ได้แก่ นางสาววันวิสา สังขสุวรรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
รางวัลชนะเลิศ                   ได้แก่ นางสาววรรณรวี มหาพันธน์  สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม
ขวัญใจบุคลากร                 ได้แก่ นางสาววรัญญา ฤทธิ์ชัย สำนักงานอธิการบดี
 
ประเภทนักศึกษา
รองชนะเลิศอันดับ 2  ได้แก่ นางสาวนารีรัตน์ สังวรกิจ สโมสรนักศึกษาคณะอุตสาหกรรมเกษตร

รองชนะเลิศอันดับ 1         

ได้แก่ Ms.Martha  Victorai

Tangarise
Jaramillo

จาก IAESTE  THAILAND
รางวัลชนะเลิศ ได้แก่ นางสาวสุทธิ์รัก    ศิริเจริญ สโมสรนักศึกษาคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม
ขวัญใจ มจพ. ประเภทนักศึกษา ได้แก่ นางสาววิชชุลดา    เถียรชานาท สภานักศึกษา

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3444 ครั้ง