รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน

          ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ  สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  รับสมัครนักศึกษาฝึกงาน  โดยทำงานในบริษัทที่เข้าร่วมโครงการศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ณ ชั้น 8  อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  ดังนี้

          1.  ตำแหน่ง  เว็บมาสเตอร์  2  ตำแหน่ง
               คุณสมบัติมีดังนี้
                    - สามารถทำงาน  Full time  ตั้งแต่เวลา  8.30 – 17.00  น.  และ  Part time
                    - สามารถสร้าง  Website   เกี่ยวกับท่องเที่ยว  และอุตสาหกรรม

          2.  ตำแหน่ง  ถ่ายวีดีโอ  และภาพนิ่ง  3  ตำแหน่ง  (Part time)
               คุณสมบัติมีดังนี้
                    -  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
                    -  สามารถถ่ายทำวีดีโอ  และถ่ายภาพนิ่งได้

          3.  ตำแหน่ง  ผู้บรรยายเสียง  2  ตำแหน่ง  (ชาย,หญิง)  (Part time)
               คุณสมบัติมีดังนี้
                    -  สามารถทำงานนอกสถานที่ได้
                    -  สามารถบรรยายเสียงภาษาไทย – อังกฤษ

สนใจติดต่อรับใบสมัครได้ที่ : ศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ชั้น 8 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
โทร. 02-913-2500 ต่อ 
1516, 1520 หรือ 02-912-2015

นันติญา ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1595 ครั้ง