มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กำหนดจัดงานสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา คุณธรรม และจริยธรรม     เนื่องในโอกาสงานมงคลเฉลิมฉลองพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี ๒๕๕๑ ระหว่างวันที่ ๑-๗ ธันวาคม ๒๕๕๑
             สืบเนื่องจากคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๓๒ มีมติเห็นชอบให้มีดครงการสัปดาห์ส่งเสริมศาสนา
    คุณธรรมและจริยธรรม เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อย่างต่อเนื่องเป็นประจำทุกปี     
    ในสัปดาห์แรกของเดือนธันวาคมหรือตามความเหมาะสม และให้ส่วนราชการ และหน่วยงานต่างๆ ร่วมจัดกิจกรรมตามโครงการ
    สัปดาห์ ส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม

             ดังนั้น เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ประจำปี     ๒๕๕๑ มหาวิทยาลัยเทคโสโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ จึงเห็นสมควรน้อมนำพระบรมราโชวาทและพระราชดำรัส
ในพระบาทสมเด็จ
    พระเจ้าอยู่หัว เกี่ยวกับศาสนา คุณธรรมและจริยธรรมเผยแพร่แก่บุคลากรและนักศึกษา ตลอดจนประชาชนทั่วไปได้ปฏิบัติธรรมและ
    กระทำความดี เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว โดยมีวัตถุประสงค์การจัดงานดังนี้  
                        

           ๑)  เพื่อเป็นการเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ผู้ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภกเนื่องในโอกาสวันเฉลิม
               พระชนมพรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๑              
           ๒)  เพื่อเผยแพร่พระราชกรณียกิจและพระบรมราโชวาทในพระบาทามเด็จพระเจ้าอยู่หัวเกี่ยวกับการศาสนาคุณธรรมและจริยธรรม
           ๓)  เพื่อเป็นการรณรงค์การพัฒนาจิตใจ การปลูกฝังและส่งเสริมคุณธรรม ศีลธรรมและจริยธรรม โดยเฉพาะคุณธรรม ๔
               ประการ ตามพระบรมราโชวาท
           ๔)  เพื่อรณรงค์ให้บุคลากรและนักศึกษา ตระหนักถึงความสำคัญของศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม ซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญ
               ในการพัฒนาขัดเกลาคน สังคมและประเทศชาติรวมทั้งเพื่อให้สถาบันและองค์กรทางศาสนาได้มีบทบาทและส่วนร่วม

               ในการพัฒนาสังคมมากยิ่งขึ้น
             

              กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย พิธีทางศาสนา เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว     พิธีถวายสัตย์ปฏิญาณ เพื่อเป็นข้าราชการที่ดีของแผ่นดิน กิจกรรมส่งเสริมศาสนา คุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการจัดนิทรรศการ     เผยแพร่พระราชกรณียกิจ และพระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ในด้านศาสนา เพื่อเฉลิมพระเกียรติในฐานะ
    ทรงเป็นเอกอัครศาสนูปถัมภก โดยเฉพาะคุณธรรม ๔ ประการ

             ประการแรก คือ การรักษาความสัจ ความจริงใจต่อตัวเอง รู้จักสละประโยชน์ส่วนน้อยของตนเพื่อประโยชน์ส่วนใหญ่                               ของบ้านเมือง ที่จะประพฤติปฏิบัติแต่สิ่งที่เป็นประโยชน์และเป็นธรรม
             ประการที่สอง คือ การรู้จักข่มใจตนเอง ฝึกใจตนเองให้ประพฤติปฏิบัติอยู่ในความสัจความดีนั้น
             ประการที่สาม คือ การอดทนอดกลั้น และอดออมไม่ประพฤติล่วงความสัตย์สุจริตไม่ว่าจะด้วยเหตุประการใด
             ประการที่สี่ คือ การรู้จักละวางความชั่ว ความทุจริต และรู้จักเสียสละประโยชน์ส่วนน้อยของตน เพื่อประโชยน์ส่วนใหญ่                              ของบ้านเมือง

              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ขอเชิญชวนบุคลากรทุกท่านร่วมปฏิบัติหรือกระทำความดี เช่น ให้ทาน     รักษาศิล เจริญภาวนา ละเว้นจากอบายมุข ในช่วงสัปดาห์นี้ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
    ดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติม

    สอบถามรายละเอียดได้ที่  งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท ๑๑๒๑,๑๑๖๖

    ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1193 ครั้ง