ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ลงนามความร่วมมือทางวิชาการการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและนวัตกรรมกับ ดร.ศิริธัช โรจนพฤกษ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือสนับสนุนและร่วมมือในด้านเทคโนโลยี เพื่อนำไปสู่การพัฒนาทางธุรกิจด้านพลังงานทดแทน และการพัฒนาองค์ความรู้อื่นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาพลังงานทดแทนของประเทศ ให้สามารถแข่งขันทางการค้ากับต่างประเทศได้อย่างยั่งยืน มีกำหนดระยะเวลา 3 ปี นับตั้งแต่วันที่ลงนามข้อตกลงโครงการความร่วมมือทางวิชาการฉบับนี้
          ความร่วมมือทางวิชาการที่จะดำเนินการ ได้แก่ มหาวิทยาลัยร่วมทดสอบและพัฒนาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ รวมถึงการพัฒนา ปรับปรุงอุปกรณ์ต่าง ๆ ร่วมกับ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน) การบริการวิชาการอื่น ๆ ตามที่ทั้งสองฝ่ายเห็นชอบร่วมกัน การพิจารณาจัดหาหรือให้คำแนะนำในการจัดเตรียมบุคลากรและอาจารย์ เพื่อดำเนินงานตามข้อตกลงให้แก่เศรษฐกิจของประเทศได้อย่างแท้จริง สำหรับ บริษัท ซีฮอร์ส จำกัด (มหาชน)ให้การสนับสนุนเครื่องมือ เครื่องจักร และอุปกรณ์ที่จำเป็น ในการพัฒนาห้องวิจัยและพัฒนาระบบที่เกี่ยวข้องกับพลังงานทดแทน ซึ่งจัดตั้ง ณ ศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ชั้น 7 อาคารสำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มจพ.ตลอดจนการสนับสนุนทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาของมหาวิทยาลัยทุนละ 30,000 บาท จำนวน 1 ทุนต่อปี เป็นต้น
 
ขวัญฤทัย ข่าว/ สมเกษ ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1261 ครั้ง