อาจารย์ อุรศักดิ์  เทียมประสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มจพ. เปิดเผยถึงโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ว่าเป็นการจัดเรียนการสอนในระดับ ปวช.   ในช่วงที่ก่อตั้งสถาบันใหม่ๆ ภายใต้วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม ซึ่งการเรียนในสมัยนั้นเรียนฝึกปฎิบัติมากกว่าเรียนทฤษฎี  ภายหลังได้มีการปรับหลักสูตรให้มีศักยภาพสูงขึ้นโดยการทดลองใช้ หลักสูตรเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ เรียนทฤษฎีน้อยกว่าปฏิบัติแต่เน้นการฝึกปฎิบัติมาก  เรียนปฎิบัติ สัปดาห์ละ 3 วัน ทฤษฎี 2 วัน คือ ปฎิบัติ 60%  เรียนทฤษฎี 40% จากนั้นปรับทฤษฎีมากขึ้น ปฎิบัติน้อยลงโดยเน้นทฤษฎี 50 ปฎิบัติ 50 เพื่อเน้นวิชาการในการ เรียนต่อระดับวิศวะที่มีสายปฎิบัติมีความชำนาญงาน  ปัจจุบันเปิด 3 สาขาวิชา  คือ เครื่องกล   ไฟฟ้า และโยธา  โดยนักเรียน สายสามัญจะต้องเรียนเหมือนกันคือ วิชา คณิตศาสตร์ ฟิสิกส์ เคมี ภาษาไทย ภาษาอังกฤษ   นอกจากนั้นเป็นวิชาเฉพาะทาง  เช่น นักศึกษา สาขาเครื่องกล เรียนพื้นฐานด้านเครื่องยนต์ ช่างกลโรง ช่างยนต์  เขียนแบบ  งานเชื่อม  สาขาไฟฟ้า เรียนวิชาเฉพาะไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ควบคู่  สาขาโยธาเรียนด้านโยธา และงานไม้ ควบคู่กัน คือหลักสูตรหลัก ใน 3 ปี  ซึ่งเป็นจุดเด่นของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ รับสมัครนักเรียน ม. 3  เข้าศึกษาต่อในระดับ ปวช.  เป็นการเรียนรู้พื้นฐาน ทางช่าง จัดบริการฝึกพื้นฐาน เนื่องจากนักศึกษามีพื้นฐานและทักษะที่แน่น  นักเรียนที่จบหลักสูตรเตรียมวิศวะมีความเข้มข้น เป็นที่ต้องการของตลาดสูง ตลอดจนสามารถเรียนต่อยอดไปจนถึงระดับปริญญาตรี  และมีความสามารถเชี่ยวเฉพาะทาง สามารถนำความรู้ตั้งแต่ต้นไปพัฒนาในการเรียนการสอนต่อไปให้มากขึ้นและผลเป็นที่น่าพอใจ

        ปี 2546  ร.ศ ศิวิไล   ถนอมสวย   ขณะนั้นดำรงตำแหน่งรองผู้อำนวยการฝ่ายวางแผนและพัฒนา ได้ทำโครงการจัดตั้ง โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  โดยเสนอเรื่องขออนุมัติคณะรัฐมนตรี เพื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมฐาน เทคโนโลยี   ทางมหาวิทยาลัยเห็นว่าเราควรคงชื่อเดิมไว้ คือ ไทย-เยอรมัน  จึงเป็นที่มาของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  ตั้งแต่เดือนกุมภาพันธ์ 2546  ดำเนินมาอย่างต่อเนื่องเป็นขั้นตอน  จนกระทั่งวันที่ 30 ตุลาคม  2550  ได้เสนอเข้าวาระพิจารณาในคณะรัฐมนตรีอนุมัติให้จัดสร้างโรงเรียนเตรียมวิศวะ และได้รับการอนุมัติเงินงบประมาณ 160 กว่าล้านบาท 

        วัตถุประสงค์ของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  มจพ. สืบเนื่องจากมหาวิทยาลัยได้มีการจัดการ เรียนการสอนระดับ ปวช. ตั้งแต่ก่อตั้งโรงเรียนเทคนิคไทย-เยอรมัน  และนักศึกษาของเราก็มีศักยภาพ  นักศึกษาที่รับเข้ามาเรียน ปวช.  ก็มีศักยภาพในการเรียนต่อวิศวค่อนข้างสูง  และเล็งเห็นว่าเมื่อจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ขึ้นเพื่อฝึกนักศึกษา ให้มีความชำนาญ และมีโอกาสในการศึกษาต่อระดับในระดับปริญญาตรี   อีกทั้งหลักสูตรของการจัดตั้งโรงเรียนเตรียมวิศวะ มีวิชาพื้นฐานทางวิศวะที่มีความสำคัญแก่นักเรียนที่จบ ม. 6 สายสามัญไม่ได้เรียนบางวิชามา เช่น วิชาเขียนแบบ วิชาพื้นฐาน ทางช่าง  ซึ่งเป็นสิ่งสำคัญของการเรียนต่อในระดับปริญญาตรี  นักเรียนที่จบ ม. 6 บางคนไม่ได้เรียนมา  บางคนไม่มีความถนัด มาสายทางปฎิบัติ  หรือที่เราเรียกว่าวิศวะสายปฎิบัติหรือ Partical  Engineer ยังดำเนินการอยู่ แต่หลักสูตร ปวช. อาจจะไม่ตรงสายเท่าไหร่ เช่น วิศวฯ   สาขาออกแบบเครื่องกล ออกแบบเครื่องพิมพ์ ซึ่งนักเรียนควรมีพื้นฐานทักษะการใช้ เครื่องมือ เครื่องจักร เพราะเป็นพื้นฐานสำคัญการทำแม่พิมพ์ และชิ้นส่วนเครื่องจักรกล การจัดหลักสูตรนี้จึงเป็นการตอบสนอง ความต้องการเพื่อให้นักเรียนมีความพร้อมเพื่อศึกษาต่อยังคณะวิศวกรรมศาสตร์ได้

       การรับนักศึกษาใหม่ในปัจจุบันของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน อาจารย์ อุรศักดิ์  ระบุว่ามีสถาบันการศึกษา ต่างๆแข่งขันกันค่อนข้างสูง  ทางมหาวิทยาลัยเปิดหลักสูตรใหม่คือ หลักสูตร English Program ในสาขาไฟฟ้าอิเล็กทรอนิกส์ ในปี 2551 นี้  ซึ่งนักศึกษาได้ความสนใจมากและในปีนี้มีโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน ได้ปรับปรุงหลักสูตรใหม่ สำหรับ ปวช. ให้ทันสมัยโดยการนำเทคโนโลยีมาใช้ เช่น การเขียนแบบเมื่อก่อนใช้มือวาดบนกระดาษ ต่อมาใช้คอมพิวเตอร์ สาขางานเชื่อมเมื่อก่อนเชื่อมแก๊ส ไฟฟ้า ปัจจุบันมีการใช้ระบบเครื่องเชื่อมอัตโนมัติ   ขณะนี้ได้เสนอโครงการหลักสูตร อีกรูปแบบหนึ่งที่เน้นนักศึกษาที่จะเรียนต่อระดับสูงทาง Partical Engineer ให้มีพื้นฐานปฎิบัติมากขึ้นเน้นการใช้เครื่องจักร    โดยที่นักเรียน ระดับ ปวส. เรียนทุกสาขา ทั้ง ช่างยนต์ ช่างเชื่อม เรียนเหมือนกันหมด อีกสาขาหนึ่งที่เน้นเฉพาะทางและจะ
เปิดสอน คือ สาขายานยนต์ ที่มุ่งเน้นให้มีความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง

         สำหรับการเปิดรับสมัครของโรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ไทย-เยอรมัน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือนั้น เผยแพร่ข่าวสารการรับสมัครทางเว็บไซต์ของมหาวิทยาลัย  โปสเตอร์การไปแนะแนวให้แก่โรงเรียนสายสามัญ
ตั้งแต่ ม. 1- ม. 6  ช่วงเดือนธันวาคมถึงมกราคมทุกปี   รวมถึงการจัดส่งเอกสารไปตามโรงเรียนมัธยม ประชาสัมพันธ์ไปล่วงหน้า และ  และอีกวิธีการหนึ่งก็คือการให้โควต้า นักเรียนสายสามัญ ม.3 จากโรงเรียนทั่วประเทศ   โดยให้โควต้าโรงเรียนละ 1  แห่ง  โรงเรียนจะจัดสอบเอง และช่องทางสุดท้ายคือมหาวิทยาลัยเปิดสอบตรงซึ่งจะเปิดรับสมัครในวันที่16 ธันวาคม 2551 ถึง
9 กุมภาพันธ์ 2552 โดยรับสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดเปิดใบสมัครได้ที่ www.kmutnb.ac.th 

          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ โรงเรียนเตรียมวิศวกรรมศาสตร์ ไทย-เยอรมัน  วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  1518 ถ.พิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ  10800 
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ  6236,  6245 หรือหน่วยรับสมัครนักศึกษาใหม่ โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ  1626,1627

รุ่งนภา ข่าว/ บุกเบิก ภาพถ่าย

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 48991 ครั้ง