ตามที่ สำนักนายกรัฐมนตรีร่วมกับมูลนิธิโทรทัศน์เฉลิมพระเกียรติผ่านดาวเทียม จัดให้มีโครงการ "จากวันแม่ถึงวันพ่อ 116 วัน
"สร้างสามัคคี" โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
เนื่องในโอกาสสำคัญจากวันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม 2551 ถึงวันพ่อแห่งชาติ วันที่ 5 ธันวาคม 2551 (รวม 116 วัน) เพื่อสร้างความ สมัครสามานสามัคคีให้กับประชาชนทั่วประเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือจึงร่วมกับสำนักงานคณะกรรมการ
อุดมศึกษาและสำนักตรวจราชการกระทรวงศึกษาธิการจัดกิจกรรม เพื่อเสริมสร้างความสามัคคีให้กับประชาชนและถวายเป็นพระราชกุศล
แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีนาถ
สัญลักษณ์
ภาพสัญลักษณ์มือ ที่เกาะเกี่ยวเป็นรูปหัวใจ แทนความหมายของพลังสามัคคี คนไทยที่ เกิดขึ้นได้จาก ความร่วมมือของประชาชนคนไทยทุกหมู่เหล้า สู่หนึ่งศูนย์กลางของหัวใจ คนไทยทั้งประเทศ นั่นคือ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ และสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ โดยใช้สีฟ้าและเหลือง อันเป็นสีประจำทั้งสองพระองค์ ตัวหนังสือชื่อ โครงการที่ใช้ก็เช่นเดียวกัน สุดท้าย กับคำว่า “สามัคคี” แทนสีที่ใช้ คือ สีธงชาติ 2 สี คือ สถาบันชาติ สีแดง และแสดงถึงคนไทย และสถาบันพระมหากษัตริย์ สีน้ำเงิน ศูนย์กลางรวมใจของไทยทั้งชาติ โดยสัญลักษณ์ของโครงการ นอกจากจะปรากฏบนธงที่จะนำ ไปประกอบกิจกรรมการเดิน – วิ่ง ทั่วประเทศแล้วนั้น ยังจะปรากฏบนสาย รัดข้อมือที่จำหน่ายเป็นเครื่องหมาย ที่ระลึกแสดงเจตจำนงของการร่วมพลังสามัคคี
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 1121,1166

ขวัญฤทัย ข่าว/ นันติญา ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 3388 ครั้ง