ดร.มาลินี อยู่โพธิ์ หัวหน้างานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษา มจพ. แจ้งข่าวประชาสัมพันธ์
การจัดกิจกรรมโครงการโลกทัศน์อาชีพ ในเดือนธันวาคม 2551 มีความยินดีขอเชิญนักศึกษาทุกชั้นปี คณาจารย์
และผู้ที่มีความสนใจเข้าร่วมกิจกรรม ดังนี้

1. กิจกรรมแนะนำบริษัท และการเปิดรับสมัคร
          โดย THAI KOKOKU RUBBER CO., LTD วันพุธที่ 3 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-16.00 น.
          กิจกรรม 1. ออกบูธประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสาร 10.00-16.00 น.
                        2. บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 901 เวลา 13.00-16.00 น.
                        3. การเปิดรับสมัครงาน
          สถานที่: โรงอาหาร ชั้น 2 และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ.

2. กิจกรรมแนะนำบริษัท และการเปิดรับสมัครงาน
          โดย บริษัท ซีเมนส์ จำกัด วันจันทร์ที่ 8 ธันวาคม 2551 เวลา 13.00-16.00 น.  
          กิจกรรม     1. แจกเอกสาร 13.00-14.00
                            2. บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 901 เวลา 14.00-16.00 น.                         
                            3. การเปิดรับสมัครงาน
          สถานที่: ลานสวนปาล์ม และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ.

3. กิจกรรมแนะนำบริษัท และการเปิดรับสมัครงาน
          โดย บริษัท โซนี่ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด วันอังคารที่ 9 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-16.00 น.
          กิจกรรม     1. บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 901 เวลา 10.00-16.00 น.   
                            2. การเปิดรับสมัครงาน
          สถานที่: ห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ.

4. กิจกรรมแนะนำบริษัท และการเปิดรับสมัครงาน
          โดย GLOW CO., LTD. วันจันทร์ที่ 15 ธันวาคม 2551 เวลา 10.00-16.00 น.
          กิจกรรม     1. ประชาสัมพันธ์ และแจกเอกสาร 10.00 น.   
                            2. บรรยายพิเศษ ณ ห้องประชุม 901 เวลา 13.00-15.00 น.
                            3. การเปิดรับสมัครงาน
          สถานที่: โรงอาหาร ชั้น 2 และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ.
หมายเหตุ: สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ กองกิจการนักศึกษาชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. โทร 02-5874339

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 905 ครั้ง