ศ.ดร. ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) ลงนามความร่วมมือ
ทางวิชาการกับดร.อนันต์ สุวรรณปาล รองปลัดกระทรวงอุตสาหกรรมและนายอาทิตย์ วุฒิคะโร ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจ
อุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อดำเนินโครงการภายใต้โครงการพัฒนาความสามารถในการแข่งขันและการลงทุนประจำปี
งบประมาณ พ.ศ.2552 จำนวน 2 โครงการ ได้แก่ โครงการเสริมสร้างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีการเชื่อม และโครงการ
เสริมสร้างความเป็นเลิศทางเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเครื่องเรือนและงานไม้  ด้วยเงินทุนสนับสนุน จำนวน 30,000,000 บาท โครงการเริ่มตั้งแต่บัดนี้จนถึง 30 มิถุนายน 2552

ขวัญฤทัย ข่าว/สมเกษ ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1388 ครั้ง