ด้วย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้จัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ซึ่งปัจจุบัน
     ได้รับการยอมรับในคุณภาพมาตรฐานจากสำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา กระทรวงศึกษาธิการให้เป็นวารสารวิชาการระดับชาติ      มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานวิจัย รวมทั้งผลงานวิชาการด้านอื่นๆ ของนักวิจัยและนักวิชาการทั้งภายในและภายนอก
     มหาวิทยาลัย  เพื่อนำเสนอแนวความคิด เทคนิค และนวัตกรรม ที่เป็นการส่งเสริมความก้าวหน้า ความเป็นเลิศทางวิชาการและ
     วิชาชีพในทุกสาขาวิชา ประกอบด้วย วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สังคมศาสตร์ มนุษยศาสตร์ เศรษฐศาสตร์
     รัฐศาสตร์ และการศึกษา  โดยวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีกำหนดออกปีละ 3 ฉบับคือ ฉบับที่ 1 ม.ค.-เม.ย.
     ฉบับที่2 พ.ค.-ส.ค. และฉบับที่ 3 ก.ย.-ธ.ค. 
               คณะกรรมการดำเนินการจัดทำวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  ขอเชิญบุคลากรทุกท่านส่งบทความวิจัยตีพิมพ์
     ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ โดยส่งบทความได้ 3 ช่องทาง ได้แก่ ทาง
http://www.kmutnb-journal.net 
     ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ ที่ e-mail : scs@kmutnb.ac.th  หรือส่งด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ ที่งานเอกสารและการพิมพ์
     กองบริการการศึกษา สำนักงานอธิการบดี  บทความที่ได้รับการตอบรับลงตีพิมพ์ในวารสารวิชาการพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     มหาวิทยาลัยจะจัดสรรเงินสมนาคุณให้แก่นักวิจัยของมหาวิทยาลัยที่นำบทความวิจัยมาตีพิมพ์เผยแพร่ บทความละ 7,500 บาท
     สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 1626, 1627

      รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1364 ครั้ง