กองแผนงาน มจพ. จัดสัมมนาการจัดทำแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ระยะที่ 1 เรื่อง “ทิศทางการพัฒนา มจพ. ในทศวรรษหน้า” 
วันที่ 9-10 ธันวาคม 2551 ณ โรงแรมเดอะไทด์ รีสอร์ท บางแสน จ.ชลบุรี
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อระดมความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจาก คณะผู้บริหารสูงสุดของมหาวิทยาลัย ประกอบด้วย สภามหาวิทยาลัย อดีตอธิการบดี คณะกรรมการนโยบายและแผน ผู้บริหารมหาวิทยาลัย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder) ที่เกี่ยวข้อง  สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่  โทรศัพท์ 1186

รุ่งนภา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 883 ครั้ง