นางพัชรี คูวิจิตรจารุ ผุ้อำนวยการกองกิจการนักศึกษากรรมการและเลขานุการคณะกรรมการกลั่นกลองการเสนอชื่อ
ศิษย์เก่าดีเด่นแจ้งว่า ตามที่คณะกรรมการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ครั้งที่ ๑/๒๕๕๑ เมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๕๑
ซึ่งที่ประชุมได้พิจารณารายละเอียดเกี่ยวกับแนวทางการดำเนินการกลั่นกรองการเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่น ประจำปี ๒๕๕๑
ในโอกาสวันคล้ายวันสถาปนามหาวิทยาลัย ครบ ๕o ปี (๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒) เพื่อให้เป็นที่แพร่หลายในการรับทราบข้อมูล
การเสนอชื่อดังกล่าว
เป็นไปอย่างแพร่หลายและทั่วถึง ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย
          มหาวิทยาลัยจึงขอเชิญชวนเสนอชื่อศิษย์เก่าดีเด่นประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๕๒ และสามารถดาวน์โหลดเกณท์เกณฑ์การพิจารณาและดาว์นโหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1236 ครั้ง