คณะกรรมการดำเนินการเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงาน ได้ดำเนินการขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิยาลัยประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงานพร้อมทั้งกำหนดวันเลือกตั้งใหม่ ดังนี้

  1. ขยายเวลาการรับสมัครบุคคลเข้ารับการเลือกตั้งเป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัย เฉพาะ ประเภทพนักงาน ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันศุกร์ที่ 12 ธันวาคม 2551
  2. กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์ และประเภทพนักงานล่วงหน้าจากเดิม เป็น วันอังคารที่
    6 มกราคม 2552
  3. กำหนดวันเลือกตั้งกรรมการสภามหาวิทยาลัย ประเภทคณาจารย์และประเภทพนักงานจากเดิมเป็นวันพุธที่ 7 มกราคม 2552

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 888 ครั้ง