กำหนดการโครงการนักศึกษาโควตาเรียนดี
ระดับปริญญาตรี 4 ปี และ ปริญญาตรี (ต่อเนื่อง 2-3 ปี)
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ปีการศึกษา 2552

ลำดับที่

รายการ

ป.ตรี 4 ปี

ป.ตรี 2-3 ปี

1.

นักศึกษานำผลการเรียนที่แสดงว่าจบการศึกษา ส่งให้วิทยาลัย

30 มี.ค. 52
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ชั้น 3 อาคาร 63

30 มี.ค. 52
เวลา 13.00 น.
ห้องประชุมปาล์มเพชร
ชั้น 3 อาคาร 63

2.

ประกาศผลสอบคัดเลือกพร้อมนักศึกษาปกติ

31 มี.ค. 52
ชั้น 1 อาคาร 63
และที่ http://cit.kmutnb.ac.th

2 เม.ย. 52
ชั้น 1 อาคาร 63
และที่
http://cit.kmutnb.ac.th

3.

ซื้อเครื่องมือและชุดฝึกงาน

 

 

1 เม.ย. 52
เวลา 08.30 น.
ห้อง 69-301
ชั้น 3 อาคาร 69

3 เม.ย. 52
เวลา 08.30 น.
ห้องเพชราวุธ
ชั้น 8 อาคาร 62

4.

ปฐมนิเทศ , มอบตัว
พบอาจารย์ที่ปรึกษา

2 เม.ย. 52
เวลา 08.30-16.00 น.
ห้องเพชราวุธ
ชั้น 8 อาคาร 62

8 เม.ย. 52
เวลา 08.30-16.00 น.
ห้องเพชราวุธ
ชั้น 8 อาคาร 62

5.

ขึ้นทะเบียนนักศึกษาใหม่

3 เม.ย. 52
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมประดู่แดง
อาคารอเนกประสงค์

9 เม.ย. 52
เวลา 09.00 น.
ห้องประชุมประดู่แดง
อาคารอเนกประสงค์

หมายเหต1. ถ้านักศึกษาไม่มาดำเนินการตามขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ถือว่านักศึกษา สละสิทธิ์

•  ถ้านักศึกษาไม่สามารถมาดำเนินการขั้นตอนต่าง ๆ ที่กำหนดไว้ ให้ติดต่องานวิชาการ ชั้น 3 อาคาร 63 ก่อนล่วงหน้า

ดาวน์โหลดกำหนดการเป็นเอกสาร PDF
16 ธันวาาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 13860 ครั้ง