คณะอุตสาหกรรมเกษตร มีโครงการรับนักศึกษาใหม่ ประเภทโครงการปกติ เพื่อเข้าศึกษาในระดับปริญญตรี 4 ปี ใน 2 สาขาวิชาคือ สาขาวิชาเทคโนดลยีอุตสาหกรรมเกษตรและการจัดการ (ATM) และสาขาวิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร (APD) สาขาละ 40 คน ณ มจพ. ปราจีนบุรี เปิดรับสมัครตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 13 มีนาคม 2551 สามารถดาวน์โหลดระเบียบการรับสมัคร และใบรับสมัครได้ที่นี่

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4175 ครั้ง