ประกาศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม
เรื่อง เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ
ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา สังกัดภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

ด้วยภาควิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม เปิดรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษ ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 2 อัตรา ต้องไปปฏิบัติราชการ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี

ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. คุณวุฒิ จบการศึกษาระดับปริญญาตรีและปริญญาโททางด้านวิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือเทคโนโลยีสารสนเทศ และมีความรู้เกี่ยวกับระบบธุรกิจ

2. เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร

- ใบรายงานผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
- สำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- บัตรประจำตัวประชาชน พร้อมสำเนา 1 ชุด
- ใบ ส.ด. 9 หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
- รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1" หรือ 2" จำนวน 3 รูป

ผู้สนใจ ติดต่อสอบถามและสมัครได้ที่ สำนักงานคณบดี คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ปราจีนบุรี เลขที่ 129 หมู่ 21 ตำบลเนินหอม อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี โทร. (037) 217-317, 217-300-4 ต่อ 7018

หรือสมัครได้ที่ กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เลขที่ 1518 ถนนพิบูลสงคราม บางซื่อ กรุงเทพฯ 10800 โทร. 0-2913-2500 ต่อ 1189 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 ในวัน และเวลาราชการ

17 ธันวาาคม 2551

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1453 ครั้ง