Scoop พิเศษ มจพ. จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  จัดงานวันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน แด่ ดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550  ในวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551  เวลา 18.00 น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี มจพ. เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน 2 ราย ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550 คือ รองศาสตราจารย์ ดร.บรรเลง ศรนิล วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และ ดร.ชวาล โสตถิวันวงศ์  อุตสาหกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์  สาขาเทคโนโลยีไฟฟ้าอุตสาหกรรม
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ 1121, 1166 , 1175

รศ. วัฒนา  ปิ่นเสม
รองผู้อำนวยการฝ่ายไทยบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน มจพ.

          

          ดิฉันในนามของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน (TGGS) และบุคลากรของทุกคนๆ คน (TGGS) และของ มจพ.  รู้สึกยินดีกับท่านรองศาสตราจารย์  ดร.บรรเลง ศรนิล ที่ได้รับพระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกลในครั้งนี้ เพราะท่านเป็นผู้ที่สมควรเป็นอย่างยิ่งที่จะได้รับเกียรติจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อดีตท่านเคยเป็นอธิการบดี ท่านมีผลงานเป็นที่ประจักษ์ของผู้ร่วมงานทุกคน ท่านมีวิสัยทัศน์ที่กว้างไกล ให้ความสำคัญกับงานวิจัยเป็นอย่างยิ่ง แม้กระทั่งการบริหารงานท่านมีความรับผิดชอบสูง ทำให้เรื่องยากให้เป็นเรื่องง่าย และสิ่งที่สำคัญที่สุดคือความผูกพันกับมหาวิทยาลัย และทีมบริหารที่ท่านมีอยู่ ก็ทำให้งานทุกๆ อย่างผ่านพ้นไปด้วยดี

รศ.ดร. คณิต  เฉลยจรรยา
ผู้อำนวยการสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม

          มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ร่วมกับ  บริษัท เซฟ-ที-คัท  (ประเทศไทย) จำกัด ได้ศึกษา วิจัย ค้นคว้า พัฒนาวงจรการทำงานชุดป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า โดยโครงการอยู่ภายใต้ศูนย์วิจัยไฟฟ้าระบบควบคุมอุตสาหกรรม ณ สำนักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ชั้น 7 ซึ่งทีมงานวิจัยประกอบด้วย ผู้เชี่ยวชาญด้านไฟฟ้าจากคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม ละสำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม ร่วมกันดำเนินการวิจัย โดยได้รับการสนับสนุนจากท่าน ดร.ชวาล  โสตถิวันวงศ์  ประธานกรรมการบริหาร บริษัท เซ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด ซึ่งท่านได้มอบทุนสนับสนุนโครงการวิจัยเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 897,000 บาท  และหลังจากจบโครงการวิจัยนี้แล้วทางบริษัท เซฟ-ที-คัท (ประเทศไทย) จำกัด จะมีโครงการวิจัยกับ มจพ. อย่างต่อเนื่อง เช่น โครงการวิจัยเพื่อการศึกษาการพัฒนาวงจรการตรวจจับกระแสไฟฟ้าที่ปรากฏอยู่ในสายป้อนกลับของชุดป้องกันไฟฟ้ารั่วลงดิน ผมรู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้การสนับสนุน และให้ความไว้วางใจกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เพื่อพัฒนาผลงานวิจัยให้มีความเจริญก้าวหน้าและทัดเทียมต่างประเทศได้

ผศ.ดร. สุรพันธ์  ตันศรีวงษ์


         ผมขอแสดงความยินดีกับ รศ.ดร.บรรเลง  ศรนิล ท่านมีความเหมาะสมเป็นอย่างมากที่ได้รับปริญญาดุษฎีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ ผมได้ร่วมงานกับท่านตอนนั้นผมเป็นรองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา นโยบายการทำงานของท่านคือทำงานเป็นทีม ช่วยเหลือเกื้อกูล ท่านเป็นคนมีอัธยาศัยดี มีเมตตา  และมอบหมายให้แต่ละคนทำงานกันอย่างอิสระ ถ้ามีปัญหาท่านรับผิดชอบเองทุกอย่าง  ซึ่งผมประทับใจมากในการบริหารงาน ถือว่าเป็นกำลังใจให้ลูกน้องได้เป็นอย่างด

 

ผศ. บุรพร โตวณะบุตร
อดีต รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยรามคำแหง
ปัจจุบัน เป็นที่ปรึกษาประธานบริหาร

                                                            ผมได้มีโอกาสได้ทำงานร่วมกับ คุณชวาล โสตถิวันวงศ์ มีความประทับใจมาก คุณชวาล เป็นบุคคลที่เรียบง่าย จริงใจกับพนักงาน เป็นคนที่มีความมุ่งมั่นและเชื่อมั่นในตัวเองสูง คิดจะพัฒนาผลิตภัณฑ์ขึ้นมาใหม่ จะต้องหาทางทำให้ได้ ทำให้ดี และทำให้สำเร็จ แม้จะมีอุปสรรคก็ไม่ย่อท้อ เป็นผู้ใช้หลักมนุษยสัมพันธ์กับเพื่อนร่วมงานและลูกค้า จึงไม่แปลกใจที่ท่านมีเพื่อนผู้ทรงคุณวุฒิในสถาบันอุดมศึกษา มาให้คำปรึกษาแนะนำในด้านไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์อยู่สม่ำเสมอ จึงทำให้คุณภาพของผลิตภัณฑ์บนเครื่องหมายการค้า เซฟ-ที-คัท มีมาตรฐาน คุณภาพเป็นที่เชื่อถือ ของลูกค้ามากว่า 30 ปี                                                   

รุ่งนภา ข่าว/บุกเบิก ภาพ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2013 ครั้ง