ภาควิชาวิศวกรรมโยธา คณะวิศวกรรมศาสตร ์มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิที่รับสมัครประกาศนียบัตร
วิชาชีพชั้นสูง (ปวช.) อัตราค่าจ้าง เดือนละ 5,760 บาท

          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 29 ธันวาคม 2551 ในวันและเวลาราชการ

โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 8116
หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 784 ครั้ง