ผศ.ปรีชา อ่องอารี ที่ปรึกษาอธิการบดีด้านการวางแผนและพัฒนามหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า พระนครเหนือ (มจพ.) ร่วมกับ ดร.ชวาล โสตถิวันวงศ์ ประธานกรรมการบริษัท เซฟ-ที- คัท (ประเทศไทย) จำกัด ร่วมเป็นประธาน ในพิธีเปิดศูนย์วิจัยไฟฟ้าและระบบควบคุมอุตสาหกรรม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์ศึกษาและพัฒนาวงจรการทำงานของ ชุดป้องกันการลัดวงจรไฟฟ้า โดยใช้อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์และประยุกต์ใช้ระบบสมองกลฝังตัว เป็นหน่วยประมวลผลสัญญาณ เพื่อควบคุมกลไกการตัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการผิดพลาด หรือลัดวงจรทางไฟฟ้า ทั้งนี้เพื่อลดปัญหากลไกทางกล และเพื่อเพิ่ม เสถียรภาพในการทำงานของชุดป้องกันการลัดวงจร อันจะเป็นการพัฒนาผลติภัณฑ์ที่ผลิตภายในประเทศให้มีคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

รุ่งนภา ข่าว /สมเกษ ภาพ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1483 ครั้ง