ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม คณะเทคโนโลยีการจัดการอุตสาหกรรม มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
มีความประสงค์รับสมัครคัดเลือก
บุคคล เพื่อบรรจุเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งอาจารย์ จำนวน 1 อัตรา คุณวุฒิที่รับสมัครปริญญาเอกทางวิศวกรรมอุตสาหการ หรือทางด้านบริหารธุรกิจ และต้องไปปฏิบัติราชการ ณ มจพ. ปราจีนบุรี
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกให้ติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะเทคโนโลยีการจัดการ
อุตสาหกรรม มจพ. ปราจีนบุรี โทรศัพท์ (037)217-300-4 ต่อ 7018 หรือที่กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ ชั้น 6 อาคารอเนกประสงค์ มจพ. กรุงเทพ ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2552 ในวันและเวลาราชการ
โทรศัพท์ 0-2913-2500-24 ต่อ 1144,1189 หรือดาวน์โหลดรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่นี่
 

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2271 ครั้ง