ศ.ดร.ธีรวุฒิ  บุณยโสภณ อธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือเป็นประธานในงานเลี้ยง วันแห่งความภาคภูมิและผูกพัน เพื่อเป็นเกียรติและแสดงความยินดีแก่ รองศาสตราจารย์  ดร. บรรเลง ศรนิล ได้รับ วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบัณฑิตกิติมศักดิ์ สาขา เทคโนโลยีวิศวกรรมออกแบบและผลิตเครื่องจักรกล และดร. ชวาล โสตถิวันวงศ์ ได้รับ อุตสาหกรรมศาสตรดุษีบัณฑิตกิตติมศักดิ์ สาขาเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  ผู้ทรงคุณวุฒิ ที่ได้รับพระราชทานปริญญาบัตร กิตติมศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2550  โดยมีผู้บริหาร และแขกผู้มีเกียรติมาร่วมงาน เป็นจำนวนมาก ณ หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินีเมื่อวันศุกร์ที่ 19 ธันวาคม 2551

บุกเบิก ข่าว /สมเกษ ภาพ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1084 ครั้ง