ศ. ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ อธิการบดี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กล่าวต้อนรับคณะผู้บริหาร
และบุคลากร จากมหาวิทยาลัยบูรพา เนื่องในโอกาสศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดี มจพ.
เมื่อวันที่ 6 มกราคม 2552 ณ ห้องประชุม 814 ชั้น 8 สำนักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม อาคารอเนกประสงค์ พร้อมกับการ
ฟังบรรยายพิเศษ จาก รศ.ดร ชนศักดิ์  บ่ายเที่ยง รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง การศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพ
การศึกษาของสำนักงานอธิการบดีและ มจพ. ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
      โดยในช่วงบ่ายมีการเยี่ยมชมศึกษาดูงานระบบการประกันคุณภาพการศึกษาของสำนักงานอธิการบดีในแต่ละกอง/หน่วยงาน
แบ่งออกเป็น 3 กลุ่ม ดังนี้
กลุ่มที่ 1
  หน่วยงานที่ทำหน้าที่ด้านบริหารจัดการ/ประสานงานทั่วไป และประกันคุณภาพการศึกษา ได้แก่
              กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ กองแผนงาน ศูนย์ประกันคุณภาพการศึกษา กองอาคารสถานที่และยานพาหนะ
              และกองกลาง
กลุ่มที่ 2
ด้านกิจการนักศึกษา
กลุ่มที่ 3
หน่วยงานที่ดำเนินการทางด้านบริการวิชาการและการคลัง ได้แก่ กองคลัง และกองบริการการศึกษา  

นันติญา ข่าว/สมเกษ  ภาพถ่าย

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1032 ครั้ง