รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
เข้าประกวดเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๒
----------------------

โรงเรียนบ้านไผ่

โรงเรียนนางรอง

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย

โรงเรียนสตรีพัทลุง

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง

๑๐

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา

๑๑

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี

๑๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม

๑๓

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย

๑๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๑๕

โรงเรียนระยองวิทยาคม

๑๖

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา

๑๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน

วงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จำนวน ๕ โรงเรียน   ได้แก่

โรงเรียนราชวินิต มัธยม

โรงเรียนหอวัง

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์

โรงเรียนสุรนารีวิทยา

โรงเรียนระยองวิทยาคม

          โดยจะแข่งขันรอบชิงชนะเลิศในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ น.
ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ.
          สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ โทร. ๐๘๙–๓๑๐๙๗๖๔

ขวัญฤทัย ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1105 ครั้ง