วงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ที่ผ่านการคัดเลือกเข้ารอบชิงชนะเลิศ
จำนวน ๕ โรงเรียน  มีดังนี้

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
๑๘๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โรงเรียนหอวัง 
๑๖/๙ ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตลาดยาว กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์
๓๑ หมู่ ๑๓ ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
๒๔๘ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

โรงเรียนระยองวิทยาคม
๑๗๙ ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

        ขอให้วงดนตรีไทยที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศทุกวงสอบถามรายละเอียดและยืนยันการเข้าแข่งขันรอบชิงชนะเลิศ
ในวันเสาร์ที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๘.๓๐ ถึง ๑๕.๐๐ น. ณ หอประชุมเบญจรัตน์ มจพ.
        สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม ได้ที่ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติ  โพธิปัทมะ โทร. ๐๘๙–๓๑๐๙๗๖๔

ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทยที่ส่งเข้าประกวด

กำหนดการประกวดดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1851 ครั้ง