รายชื่อโรงเรียนมัธยมศึกษาที่ส่งวงดนตรีไทยประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
เข้าประกวดเพื่อเฉลิมฉลองการครบรอบสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ     
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

โรงเรียนบ้านไผ่ 
ถ.เจนจบทิศ ต.ในเมือง อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น ๔๐๑๑๐

โรงเรียนนางรอง 
ต.นางรอง อ.นางรอง จ.บุรีรัมย์ ๓๑๑๑๐

โรงเรียนประจวบวิทยาลัย 
ถ.สละชีพ อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธํ ๗๗๐๐๐

โรงเรียนสตรีพัทลุง 
๒๕๐ ถ.ราเมศวร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง ๙๓๐๐๐

โรงเรียนราชวินิต มัธยม 
๑๘๑ ถ.พิษณุโลก เขตดุสิต กรุงเทพฯ ๑๐๓๐๐

โรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ 
๔๒/๓ ม.๑ ถ.สามัคคี ต.ท่าทราย อ.เมือง จ.นนทบุรี ๑๑๐๐๐

โรงเรียนหอวัง 
๑๖/๙ ถ.พหลโยธิน แขวงจตุจักร เขตลาดยาว กรุงเทพฯ ๑๐๙๐๐

โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
๓๑ หมู่ ๑๓ ถ.บางนา-ตราด ต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ ๑๐๕๔๐

โรงเรียนสาธิตมหาวิทยาลัยรามคำแหง 
๒๘๒ ซ.รามคำแหง๒๔ แขวงหัวหมาก เขตบางกระปิ กรุงเทพฯ ๑๐๒๔๐

๑๐

โรงเรียนอัสสัมชัญศรีราชา 
๒๙ ม.๑๐ ต.สุรศักดิ์ อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี ๒๐๑๑๐

๑๑

โรงเรียนพรหมานุสรณ์จังหวัดเพชรบุรี 
๒๗๘ ถ.บันไดอิฐ ต.คลองกระแชง อ.เมือง จ.เพชรบุรี ๗๖๐๐๐

๑๒

โรงเรียนศรีกระนวนวิทยาคม 
หมู่ที่ ๒ ต.หนองโก อ.กระนวน จ.ขอนแก่น ๔๐๑๗๐

๑๓

โรงเรียนกรรณสูตศึกษาลัย 
๔๔๐ ถ.มาลัยแมน ต.รั้วใหญ่ อ.เมือง จ.สุพรรณบุรี ๗๒๐๐๐

๑๔

โรงเรียนสุรนารีวิทยา 
๒๔๘ ถ.มิตรภาพ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา ๓๐๐๐๐

๑๕

โรงเรียนระยองวิทยาคม 
๑๗๙ ถ.ตากสินมหาราช ต.ท่าประดู่ อ.เมือง จ.ระยอง ๒๑๐๐๐

๑๖

โรงเรียนมัธยมสังคีตวิทยา 
๙๙ ม.๑๖ ถ.วิภาวดีรังสิต ต.คูคด อ.ลำลูกกา จ.ปทุมธานี ๑๒๑๓๐

๑๗

โรงเรียนสว่างแดนดิน 
๙๓๔ ม.๑๒ ถ.นิตโย ต.สว่างแดนดิน อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร ๔๗๑๑๐

ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

กำหนดการประกวดดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2328 ครั้ง