การประกวดวงดนตรีไทย  ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์ ระดับมัธยมศึกษา รอบชิงชนะเลิศ
เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”
วันเสาร์ที่  ๑๗  มกราคม  ๒๕๕๒   ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อาคารนวมินทรราชินี

เวลา

๐๘.๓๐ น.

ผู้ควบคุมวงดนตรีลงทะเบียน บริเวณหน้าหอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี

๐๙.๐๐ น.

พิธีเปิดการประกวดวงดนตรีไทย  ประเภทวงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
ระดับมัธยมศึกษา เพื่อเฉลิมฉลองการสถาปนาครบรอบ ๕๐ ปี
“เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ”

อธิการบดี ประธานในพิธี จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และบูชาครูเทพ

ผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมและกิจการทั่วไป ประธานกรรมการ กล่าวรายงาน

ประธานในพิธี กล่าวเปิดงาน และลั่นฆ้องชัย

ชมการแสดงดนตรีไทย เพลงโหมโรงสรรเสริญพระจอมเกล้า บรรเลงโดยชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี

พิธีกรแนะนำคณะกรรมการ เกณฑ์การตัดสินการประกวดวงดนตรีไทย และรางวัลต่าง ๆ

๐๙.๐๐ น.

การประกวดวงดนตรีไทย ภาคเช้า (ลำดับที่ ๑-๓)

๑๒.๐๐ น.

พักรับประทานอาหารกลางวัน

๑๓.๐๐ น.

การประกวดวงดนตรีไทย  ภาคบ่าย (ลำดับที่ ๔-๕)

๑๔.๓๐ น.

ชมวีดิทัศน์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

ชมการแสดงดนตรีไทย เพลงเต่ากินผักบุ้ง ขับร้องโดยครูสุดจิตต์ ดุริยประณีต  
ศิลปินแห่งชาติ สาขาศิลปการแสดง(คีตศิลป์) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๓๖
บรรเลงโดยศิษย์เก่า/ศิษย์ปัจจุบันของชมรมดนตรีไทยมงกุฎวดี

ครูสุดจิตต์  ดุริยประณีต กล่าวให้โอวาทแก่นักดนตรีที่เข้าร่วมการแข่งขัน

ประธานในพิธีมอบของที่ระลึกแก่คณะกรรมการตัดสิน

๑๕.๐๐ น.

พิธีกรประกาศผลการประกวดวงดนตรีไทย

ประธานในพิธีมอบรางวัล/บันทึกภาพ

ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทยที่ส่งเข้าประกวด

ประกาศรายชื่อวงดนตรีไทย ที่ผ่านเข้ารอบชิงชนะเลิศ

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1608 ครั้ง