สมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ กำหนดจัดงาน
นบน้อมคุรุวาร ประจำปี พ.ศ. ๒๕๕๒ ในวันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ เวลา ๑๗.๓๐-๒๑.๐๐ น. ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์ มจพ.
เนื่องในโอกาสวันครู พ.ศ. ๒๕๕๒ เพื่อเทิดเกียรติคุณครู และระลึกถึงพระคุณครูธำรงไว้ซึ่งขนบธรรมเนียมประเพณี และวัฒนธรรมอันดีงามในด้าน

กตัญญูกตเวทีต่อครูรวมทั้งส่งเสริมความร่วมมือระหว่างครู และลูกศิษย์ในการพัฒนาการศึกษาของชาติ และพัฒนาสังคม
     กิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การแสดงดนตรีสากล จากวงดนตรี KMUTNB BAND การแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเชิดชูพระคุณครู
จากชมรมศิลปการแสดง ศิษย์เก่ามอบดอกไม้แด่ครู และร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม
     สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานประชาสัมพันธ์ มจพ. โทรศัพท์ ๐-๒๙๑๓-๒๖๑๕,๐-๒๕๘๖-๙๐๑๐ และสำรองที่นั่งได้ที่ คุณพรรณราย เหรียญอัมพร โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๖-๙๐๐๐ หรือ คุณจิดาภา ศรีคำพร โทรศัพท์ ๐-๒๕๘๕-๗๖๘๒

กำหนดการ “นบน้อมคุรุวาร”
วันศุกร์ที่ ๑๖ มกราคม ๒๕๕๒ ณ หอประชุมประดู่แดง อาคารอเนกประสงค์
โดยสมาคมศิษย์เก่า มจพ. ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

เวลา ๑๗.๓๐ น. -  ลงทะเบียน
เวลา ๑๘.๐๐ น. -  แขกผู้มีเกียรติรับประทานอาหารค่ำ
-  ชมการแสดงดนตรีสากล จากวงดนตรี KMUTNB BAND
-  และการแสดงจินตลีลาประกอบเพลงเชิดชูพระคุณครู จากชมรมศิลปการแสดง
 
เวลา ๑๙.๐๐ น. -  นายกสมาคมศิษย์เก่ามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวต้อนรับและกล่าวรายงาน
-  อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือกล่าวแสดงความรู้สึกระลึกถึงพระคุณครู
-  ศิษย์เก่ามอบดอกไม้แด่ครู และร่วมกันขับร้องเพลงพระคุณที่สาม
-  ผู้แทนอาจารย์อาวุโส กล่าวแสดงความรู้สึก
-  สังสรรค์ตามอัธยาศัย และเพลินเพลงกับการแสดงดนตรี
 
เวลา ๒๑.๐๐ น. -  ปิดงาน
 
การจัดเลี้ยง : Cocktail

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1052 ครั้ง