คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความประสงค์จะรับสมัครคัดเลือกบุคคล
เพื่อบรรจุเป็นพนักงานพิเศษรายเดือน ตำแหน่งช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,100 บาท รับสมัครคัดเลือก
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มกราคม 2552 โดยมีรายละเอียดการรับสมัคร ดังนี้
          1.  ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติตามความในมาตรา 7 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา
               พ.ศ. 2547 โดยอนุโลม
          2.  ตำแหน่งและคุณวุฒิที่รับสมัคร
                -  คุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาไฟฟ้า
          3.  เอกสารและหลักฐานที่ใช้ในการสมัคร
               3.1  ใบประกาศนียบัตร หรือระเบียนแสดงผลการศึกษา (Transcript) พร้อมสำเนา 1 ชุด
               3.2  ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด
               3.3  ใบ ส.ด. หรือ ส.ด. 43 หรือหลักฐานทางทหารอื่นๆ (ถ้ามี)
               3.4  ใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 6 เดือน
               3.5  รูปถ่ายหน้าตรงไม่สวมหมวกและไม่ใส่แว่นตาดำ ขนาด 1 นิ้ว จำนวน 2 รูป
          ผู้สนใจประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกติดต่อสอบถามและสมัครได้ ณ สำนักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มจพ.
ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 8116

นันติญา ข่าว

 

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 2736 ครั้ง