มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ รับสมัครนักศึกษาใหม่ โครงการรับตรง ปีการศึกษา 2552 โดยรับสมัครผู้สำเร็จการศึกษาหรือกำลังศึกษาชั้นปีสุดท้าย ระดับ ม.3 ปวช. และ ปวส. (สำหรับผู้จบ ม.6 รับเข้าศึกษาเฉพาะ
สาขาวิชาออกแบบภายในและสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์) เข้าศึกษาต่อระดับ ปวช. และปริญญาตรี ขยายเวลารับสมัครออกไปจนถึงวันที่
17 กุมภาพันธ์ 2552 โดยมีกำหนดการดังนี้

รายการ
กำหนดการ
สถานที่ดำเนินการ

1. ระเบียบการรับสมัคร
-  Download ระเบียบการรับสมัครและสืบค้น
   ข้อมูลประกอบการรับสมัคร ได้ฟรี

ถึงวันที่ 17 ก.พ. 52
http://www.admission.kmutnb.ac.th
- จำหน่ายระเบียบการสำหรับผู้ที่ประสงค์จะซื้อ
  ระเบียบการรับสมัคร (ราคาเล่มละ 200 บาท)   (หยุดวันอาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์)
ถึงวันท ี่17 ก.พ. 52
เวลา 09.00 - 16.00 น.
งานเอกสารและการพิมพ์กองบริการการศึกษา
อาคาร TGGS ชั้น 2 มจพ.
2. การสมัครเข้าศึกษาต่อผ่านระบบการรับสมัคร
   นักศึกษาออนไลน์
ถึงวันท ี่17 ก.พ. 52
http://www.admission.kmutnb.ac.th

3. สมัครตรงที่มหาวิทยาลัย (มจพ.)

ถึงวันท ี่17 ก.พ. 5209.00-18.00 น.
งานเอกสารและการพิมพ์กองบริการการศึกษา
อาคาร TGGS ชั้น 2 มจพ.

          สามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ งานเอกสารและการพิมพ์กองบริการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ในวันและเวลาราชการ โทรศัพท์ 0-2913-2500 ต่อ 1626, 1627

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 8906 ครั้ง