ประกาศ สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

เรื่อง การใช้รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต

เนื่องด้วย สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ ได้ดำเนินการติดตั้งระบบการใช้รหัสผ่านสำหรับการเข้าใช้งานระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต เพื่อรองรับพระราชบัญญัติว่าด้วยการกระทำความผิดเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์ พ.ศ. 2550 โดยผู้ที่จะเข้าใช้อินเตอร์เน็ตจะต้องใช้รหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (เช่นเดียวกับระบบ E-mail ของมหาวิทยาลัย) บุคลากรที่ไม่มี E-mail สามารถกรอกแบบฟอร์มส่งมายังสำนักคอมพิวเตอร์ฯ เพื่อขอรับ user account (ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม)

 

สำนักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ

## วิธีการลอกอินเข้าใช้งาน

เมื่อเปิดเว็บ จะขึ้นหน้าจอให้กรอกรหัสผ่าน ดังรูป

ช่อง User name: ให้ใส่ชื่อ E-Mail ของตนเอง (E-Mail ของมหาวิทยาลัย) ** โดยไม่ต้องใส่ @kmutnb.ac.th
ช่อง Password: ใส่รหัสผ่านของท่าน

กด OK เข้าใช้งานอินเตอร์เน็ตได้ตามปกติ

19 มกราคม 2552

จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5418 ครั้ง