โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์ คว้ารางวัลชนะเลิศจากการประกวดดนตรีไทยประเภท
วงเครื่องสายผสมปี่พาทย์
          ตามที่ มจพ. จัดการประกวดดนตรีไทยรอบชิงชนะเลิศ เมื่อวันที่ ๑๗ มกราคม ๒๕๕๒ เพื่อเฉลิมฉลองการ
สถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ “เกียรติประวัติและศักดิ์ศรี ๕๐ ปี” มจพ
ผลปรากฏว่า

รางวัลเกียรติยศ
ประเภทรางวัล

ทีมชนะเลิศ

หมายเหตุ

รางวัลชมเชย  มี ๒ รางวัล
รับเงินรางวัล ๆ ละ ๓,๐๐๐ บาท พร้อมเกียรติบัตรแก่สมาชิกวงดนตรีไทย

๑. วงที่ ๒ โรงเรียนหอวัง
๒. วงที่ ๕ โรงเรียนสุรนารีวิทยา

ผศ.จรรยา ทองดี
เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลรองชนะเลิศ อันดับ ๒   มี ๑ รางวัล
รับโล่เกียรติยศผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมศิลปวัฒนธรรมฯ
และเงินรางวัล ๓,๐๐๐ บาท

๑. วงที่ ๔ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑   มี ๑ รางวัล
รับโล่เกียรติยศอธิการบดี มจพ. ศ.ดร.ธีรวุฒิ บุณยโสภณ
และเงินรางวัล ๕,๐๐๐ บาท

๑. วงที่ ๑ โรงเรียนระยองวิทยาคม

รศ.ดร.สันชัย อินทพิชัย
เป็นผู้มอบรางวัล

รางวัลชนะเลิศ มี ๑ รางวัล
รับโล่เกียรติยศโดยนายกสภา มจพ.
และเงินรางวัล ๑๐,๐๐๐ บาท

๑. วงที่ ๓ โรงเรียนราชวินิตบางแก้ว
    ในพระบรมราชูปถัมภ์

ผศ.วรวิทย์ จตุรพาณิชย์
เป็นผู้มอบรางวัล

 

รางวัลเกียรติคุณ
ประเภท

ผู้รับรางวัล

๑. ประเภทขับร้องยอดเยี่ยม

นายเสกสรรค์  เวียงแก โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์

๒. ประเภทขุ่ยเพียงออยอดเยี่ยม

ด.ช.เฉลิมพงษ์ โชติวงศานัน์  โรงเรียนหอวัง

๓. ประเภทซอด้วงยอดเยี่ยม

นายวีระกิจ สุวรรณพิทักษ์  โรงเรียนระยองวิทยาคม

๔. ประเภทซออู้ยอดเยี่ยม

ด.ญ.นิตาหะสิตะเวช  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์

๕. ประเภทจะเข้ยอดเยี่ม

ด.ญ.ยุพาวรรณ อุตามา โรงเรียนระยองวิทยาคม

๖. ประเภทระนาดเอกยอดเยี่ยม

ด.ช.สมยศ ชะวาลา  โรงเรียนราชวินิตบางแก้วในพระบรมราชูปถัมภ์

๗. ประเภทระนาดทุ้มยอดเยี่ยม

๑. นายภัทร ปริสัญญกุล โรงเรียนหอวัง
๒. ด.ญ.ธนาพร พรพานิชพงษ์  โรงเรียนสุรนารีวิทยา

๘. ประเภทฆ้องวงใหญ่ยอดเยี่ยม

ด.ช. กิตติธัช เปมายนต์  โรงเรียนระยองวิทยาคม

๙. ประเภทฆ้องวงเล็กยอดเยี่ยม

ด.ช.เอกณัฐ  จียะเกียรติ  โรงเรียนหอวัง

 

รางวัลวงดนตรีไทยยอดนิยม

ประเภท วงดนตรีไทยยอดนิยม

ผู้รับรางวัล

รับโล่เกียรติยรองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาเป็นผู้มอบรางวัล

วงดนตรีไทยชมพูพันธ์ทิพย์ โรงเรียนราชวินิตมัธยม

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 5189 ครั้ง