ดร.มาลินี  อยู่โพธิ์ กรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เปิดเผยถึง 
การจัดงานวันนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ครั้งที่ 17 ระหว่างวันที่ 11-12 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา

08.30-16.00 น.
ณ บริเวณชั้น 1 อาคารอเนกประสงค์ และห้องประชุม 901 ชั้น 9 อาคาร 40 ปี สจพ. การจัดงาน ในครั้งนี้เป็นการร่วมมือระหว่าง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ (มจพ.) กับกรมจัดหางาน และบริษัทมีดีอัพเกรด  จำกัด
          การจัดงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้นักศึกษาได้มีโอกาสสมัครงานได้กับสถาน ประกอบการโดยตรงโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการเดินทาง  รวมทั้งเป็นการแก้ไขปัญหาในการว่างงานร่วมกับกรมจัดหางานและเป็นการ ประชาสัมพันธ์ให้สถานประกอบการได้รู้จักมหาวิทยาลัยมากยิ่งขึ้น การจัดงานในครั้งนี้ได้เปิดโอกาสให้นักศึกษา และประชาชนทั่วไปสามารถเข้ามาร่วมในงานครั้งนี้ได้เช่นกัน
          งานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีสถานประกอบการร่วมงานกว่า 100 บริษัท อัตราว่างรองรับกว่า 10,000 อัตรา สนุกกับการเล่นเกม รับของรางวัลฟรี รวมทั้งการฝึกอาชีพอิสระจากกรมการจัดหางานและการสอบสัมภาษณ์โดยตรงกับ
สถานประกอบการ (วันที่ 12 ก.พ. 52) สำหรับตำแหน่งงานมีให้เลือกสรรตรงตามความต้องการของผู้ที่ต้องการโดยตรง ซึ่งสายงาน
จะเน้นสาขาวิชาที่ทางสถาบันเปิดสอน  เช่น  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  วิศวกรรมศาสตร์ วิทยาศาสตร์การอาหาร ธุรกิจการประกันภัย
ฯลฯ  จุดเด่นในการจัดงาน มี  2 จุดใหญ่ๆ คือ จุดแรกอยู่ที่สถานประกอบการที่เข้าร่วมงาน ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทใหญ่มีชื่อเสียง มานาน  รวมทั้งมีรูปแบบการจัดงานที่สบายๆ เป็นกันเอง เหมือนกับเข้าไปสมัครงานเองที่บริษัท ส่วนจุดที่สอง ก็คือ ความสามารถ
ของนักศึกษา มจพ. ที่เป็นที่ต้องการของตลาดแรงงานและมีความพร้อมที่จะออกไปทำงานได้  เป้าหมายที่สำคัญในการจัดงานครั้งนี้  คือ  นักศึกษาผู้ที่จะจบการศึกษาและศิษย์เก่าที่สนใจ สำหรับในปีนี้ได้เปิดบริการพิเศษต่อเนื่องให้กับผู้สมัครงาน  สามารถส่งเอกสาร ข้อมูลการสมัครงานต่อเนื่องที่ห้องแนะแนวจนถึงเดือน เมษายน 2552 เพื่ออำนวยความสะดวกให้แก่สถานประกอบการและผู้สมัครงาน
          จากการจัดงานในปีที่ผ่านมามีสถานประกอบการเข้าร่วมในงานถึง 150 แห่ง มีผู้เข้าร่วมงานกว่า 5,200 คน ส่วนใหญ่มีอายุ ระหว่าง 18-24  ปี ตำแหน่งในการรับสมัครงานจะเน้นทางด้าน วิทยาศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์ ตำแหน่งช่างเทคนิค และในส่วนอื่นๆ
จะเป็นตำแหน่งทางบัญชี  การเงิน  การประชาสัมพันธ์  ฯลฯ


          โดยทั่วไปสถานประกอบการต่างๆ สามารถติดต่อนักศึกษาเข้าทำงาน ได้ที่งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพกองกิจการนักศึกษา ซึ่งมีสถานที่ดำเนินงานที่ ห้อง 807 ชั้น 8 อาคาร 40 ปี สจพ. โดยทางงานมีการจัดดำเนินงานถึง 3  รูปแบบ  คือ
          ( 1.) เผยแพร่การประชาสัมพันธ์ในการรับสมัครงาน โดยสถานประกอบการจัดส่งข้อมูลประชาสัมพันธ์มายังกลุ่มงานแนะแนว                การศึกษาและอาชีพ โดยจะดำเนินการประชาสัมพันธ์ไปยังคณะต่างๆ   
          ( 2.) การรับสมัครคัดเลือกโดยตรง ซึ่งทางบริษัทสามารถติดต่อมายังกลุ่มงานแนะแนวฯ และนัดวันมาดำเนินการได้โดยตรง                เช่น  ปิดประกาศการรับการสอบสัมภาษณ์และสอบข้อเขียน        
         ( 3.) การเข้าร่วมจัดโครงการโลกทัศน์อาชีพซึ่งเป็นการให้ความรู้เกี่ยวกับการสมัครงานและการบริหารจัดการในองค์กรและพัฒนา                บุคลิกภาพรวมทั้งการเข้าร่วมงานนัดพบแหล่งงานพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
          ดร.มาลินี ยังกล่าวถึงการเตรียมความพร้อมของนักศึกษาในการสมัครงานในครั้งนี้ อันได้แก่ การเตรียมสำเนาข้อมูลส่วนตัว
เช่น ใบแสดงผลการเรียน ใบรับรอง รูปถ่าย ใบผ่านการเกณฑ์ทหาร สำเนาเอกสารการเปลี่ยนชื่อ นามสกุลและข้อมูลเกี่ยวกับ การสมัครงานบรรจุลงในไทม์ไดร์ หรือหากมีข้อมูลที่เกี่ยวกับความสามารถพิเศษของตัวเองต้องเตรียมมาด้วย และควรทราบข้อมูล
เกี่ยวกับบริษัทที่จะสมัครด้วยเพื่อประโยชน์ของนักศึกษาเอง 
          สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ  ชั้น  8  อาคาร  40  ปี สจพ.
โทรศัพท์ 0-2587-4339 หรือ  www.kmutnb.ac.th 

:: แผนผังบูธ | ลำดับบูธของสถานประกอบการ ::

ขวัญฤทัย ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 4167 ครั้ง