การเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง ทิศทางแรงงานไทยในสภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์

2 กุมภาพันธ์ 2552
โครงการ กำหนดการ ใบตอบรับ
จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1894 ครั้ง