ในวันอังคารที่ 24 กุมภาพันธ์ 2552 เวลา 13.30 น. มหาวิทยาลัยศิลปากร จะนำคณะผู้บริหาร จำนวน 11 คน
เข้าศึกษาดูงานด้านการเตรียมความพร้อมในการปรับเปลี่ยนมหาวิทยาลัยของรัฐไปเป็นมหาวิทยาลัยในกำกับของรัฐของ มจพ.  ณ ห้องประชุม  215  อาคารอเนกประสงค์  ชั้น 2

รุ่งนภาข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1558 ครั้ง