ฯพณฯ นายชาญชัย  ชัยรุ่งเรือง รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม เป็นประธานในพิธี เปิดการเสวนาทางวิชาการ
เรื่อง  ทิศทางแรงงานไทยในภาวะวิกฤตเศรษฐกิจต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  วันพุธที่ 18 กุมภาพันธ์ 2552 ณ มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  (มจพ.)  เนื่องในโอกาสสถาปนามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ครบ  50 ปี   ในวันพฤหัสบดีที่ 19 กุมภาพันธ์ 2552  โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อสร้างความเชื่อมั่นให้กับพนักงานและลูกจ้างที่ได้รับ
ผลกระทบจากวิกฤตนี้ให้ได้รับทราบถึงแนวทางการแก้ไขปัญหา  หรือมาตรการรองรับจากภาครัฐและเอกชน  เพื่อเป็นการแนะนำ
หรือสร้างแนวทางธุรกิจใหม่ๆ   ให้กับผู้ที่ประสบปัญหาได้มีทางออกและทางเลือกอันส่งผลให้ภาพรวมในการพัฒนาเศรษฐกิจของ
ประเทศ สามารถขับเคลื่อนต่อไปตามนโยบายของรัฐบาล โดยมีผู้เข้าร่วมกว่า 300 คน ประกอบด้วย ผู้บริหารจากภาครัฐและเอกชน
ที่มีความต้องการบุคลากรสาขาวิชาชีพต่างๆ  ผู้ที่ทำหน้าที่ให้การศึกษาและฝึกอบรมบุคลากร  เพื่อเข้าสู่โลกแห่งอาชีพ บุคลากรที่
ประสบปัญหาการเลิกจ้างงานจากสถานประกอบการทั้งภาครัฐและเอกชน  ตลอดจนผู้ว่างงาน  นักวิชาการและบุคคลทั่วไปที่สนใจ


     ขวัญฤทัย  ข่าว

 


จำนวนครั้งที่ดูข่าว 1084 ครั้ง